Favorite Things, a Little Mystery and the Best Christmas Song

‘Our hearts grow tender with childhood memories and love of kindred, and we are better throughout the year for having, in spirit, become a child again at Christmas-time.’ ― Laura Ingalls Wilder

Ohoh, what fun, unpacking all those Christmas decorations and getting nostalgic with memories. For instance, with this lovely Christmas Lady, a present from the Love of my Life, about 10 years ago. She always looks so happy in a winter breeze, so pretty and comfortable in her, what I imagine, is a velvet dress lined with (fake!) fur.

The red Dala horses my Love brought from Sweden and the blue one is a trift store find…oh, the joy of thrifting!

DSC_9306

Oh jongens, wat heerlijk weer om al die kerstspulletjes uit te pakken, ik word helemaal nostalgisch! Van deze Kerstdame bijvoorbeeld, een cadeautje van zo’n 10 jaar terug van de lief van mijn leven. Ze ziet er altijd zo gelukkig uit in een winters briesje, zo mooi en behaaglijk in ,wat ik denk, is een fluwelen jurk met een (nep!) bont voering.

De rode Dala paardjes zij door mij lief meegebracht uit Zweden en de blauwe vond ik in de kringloop. Oh, de vreugde van t kringlopen!

And these Christmas stockings, I made for our first Christmas in Canada. The poinsettia has a button in the middle, I already found as a child and always kept in my button jar.

DSC_9225    DSC_9224

En deze kerstkousen heb ik gemaakt voor onze eerste Kerst in Canada. De kerstster heeft een knoop in t midden die ik als kind al gevonden had en altijd bewaarde in mijn knopenblik.

Ahw, and than this little fellow. My sisters and I each had our ‘own’ Christmas decorations and it was always a bit of bickering and secretly moving again, to get ‘our’ things in the best spot of the tree. I got this one when I was a little toddler in the late sixties. And my parents wrapped it carefully and send it along when my sisters came together for a visit in Canada in 2010. We always wonder what it is…what do you think?

DSC_9287

Ach, en dan dit kleine ventje. Mijn zusters en ik hadden elk onze ‘eigen’ kerstversieringen en ‘t was altijd wat gekibbel en heimelijk weer verhangen, zodat ‘onze’ spulletjes de fraaiste plek in de boom kregen.  Deze kreeg ik toen ik een kleine dreumes was, eind jaren zestig. Mijn ouders hadden t zorgvuldig verpakt en meegegeven met mijn zusters toen zij beiden voor een bezoek kwamen in Canada in 2010. We vragen ons altijd af wat t precies is…wat denk jij?

Well, and here the best Christmas Song Ever!!!

Nou, en hier t allermooiste Kerstliedje ooit!!!

Love and Liefs, Johanna.

 

Advertisements

Have a Great Weekend!

“Then the Grinch thought of something he hadn’t before! What if Christmas, he thought, doesn’t come from a store. What if Christmas…perhaps…means a little bit more!”

― Dr. Seuss, How the Grinch Stole Christmas!

DSC_9213

DSC_9217

DSC_9220

DSC_9221

Love and Liefs, Johanna

Christmas Dioramas DIY

Definition of DIORAMA according to merriam-webster.com:

  • a scenic representation in which a partly translucent painting is seen from a distance through an opening
  •  a scenic representation in which sculptured figures and lifelike details are displayed usually in miniature so as to blend indistinguishably with a realistic painted background
  • a life-size exhibit (as of a wildlife specimen or scene) with realistic natural surroundings and a painted background

DSC_9211

You start with collecting a few nice glass jars of different sizes and miniatures of trees, animals, snowflakes or whatever you think is pretty and Christmassy. You will also need white decor sand and nice glittery fake snow. Some people use epsom salt or even sugar, but I find that the sand gives more stability to the miniatures. And you will need some red and green felt , glue, sticky tape, thin wire etc.

DSC_9194

Je begint met t verzamelen van wat mooie potjes in verschillende maten en miniaturen van bomen, dieren, sneeuwvlokjes en wat jij maar kerstelijk en mooi vindt. Ook heb je wit decor zand en fijne glitter nep sneeuw nodig. Sommige mensen gebruiken ook wel epsom zout of zelfs suiker maar ik vind dat t zand meer stabiliteit aan de miniaturen geeft. En dan heb je nog rood en groen vilt nodig en lijm, plakband, dun ijzerdraad etc.

DSC_9199

First you cut out circles from the felt and glue it on the lid. Put a layer of the sand in the jar and place miniatures in it the way you like it. Using such pliers might be helpful.

DSC_9205

Eerst knip je cirkels uit t vilt en plakt die op de deksel. Giet een laagje zand in de pot en plaats de miniaturen zoals jij t mooi vindt. T gebruiken van zo’n tangetje kan handig zijn.

To let items ‘float’ in the jars, simply wire them and stick it on the inside of the lid.

DSC_9204

Om dingetjes te laten ‘zweven’, gewoon vastmaken aan dun ijzerdraad en aan de deksel plakken.

DSC_9206

Sprinkle some fake snow on your little scene and screw the lid on. A little light behind the diorama makes it even more beautiful.

DSC_9207

Strooi wat nepsneeuw over je kleine voorstelling en draai de deksel erop. Een klein lichtje achter je diorama maakt t nog mooier.

DSC_9208

Mannikin thought that the felt on the lid looked a little sloppy. I corrected that and went a little overboard in making a few more;0)

DSC_9212

Tekenpop vond dat t vilt wat slordig leek. Dat heb ik verbeterd en toen ging ik mezelf wat te buiten in t maken van nog een paar;0)

Love and Liefs, Johanna.

Last Shopping Spree 2013

‘When I shop, the world gets better, and the world is better, but then it’s not, and I need to do it again.’― Sophie Kinsella

So I needed (really) I nice serving plate and I went to visit my favorite thrift stores. I could not believe my luck when I found this gorgeous pink depression glass plate with matching dipping bowl for only $6.-!!! And not a chip or a scratch on it! I started humming Christmas songs right away.

And than I saw the delightful peacock and that naughty mouse. And two vintage Pyrex bowls with my favorite Butterprint pattern! Aawh, and that little donkey…so perfect to hold my toothbrush! ( The candle holder is just to show the clever design of the peacock, it looks great on a bookshelf now)

DSC_8995

Dus ik had nog een serveerschaal nodig ( echt waar) en ik ging maar eens op bezoek bij mijn favoriete kringloopwinkels. Ik kon mijn geluk niet op toen ik dit prachtige roze depressie glazen bord vond met bijpassend dipsaus schaaltje voor slechts $6,-!!! Geen krasje, niks! Ik begon gelijk kerstliedjes te neuriën. Ach en dat ezeltje…zo perfect voor mijn tandenborstel.

En toen vond ik die voortreffelijke pauw en dat ondeugende muisje en twee vintage Pyrex schalen met mijn favoriete Butterprint opdruk! ( De kandelaar is alleen maar om t slimme ontwerp van de pauw te laten zien, die staat nu zo mooi op een boekenplank)

And then I stumbled on these 1960 children books and ohoh those retro Dolphins were also singing softly to me….

DSC_8997

En toen struikelde ik over deze kinderboeken uit 1960 en ohoh die retro dolfijnen zongen zo zachtjes naar mij….

Right…it was the last time this year, I was in the shops. It is getting too crowded with too many grumpy people for my taste;0) Time for reading.

DSC_8999

Goed…dat was de laatste keer dat ik in de winkels was dit jaar. T wordt te vol met teveel chagrijnige mensen naar mijn smaak;0) Tijd om te lezen.

And getting ready for Christmas. Oh, how I love this coziness….

DSC_9191

En voorbereiden op Kerst. Oh, zo gezellig….

Love and Liefs, Johanna.

 

Ohlalalaundry Room

‘Have nothing in your house that you do not know to be useful, or believe to be beautiful.’

-William Morris

DSC_8962

When we moved to our new home, I promised myself that this time I would decorate every room nicely.

So here I show of my ohlalalaundry room. A bit too tiny to photograph properly but everyone knows what a washing machine, dryer and sink looks like;0) However, I decided to make it pretty with a little chest of drawers and a cozy shelf with the collection my Dutch souvenirs. And I really like the shape of my watering can ( 50 cents at a thrift store = score!)

DSC_8966

Toen we verhuisden naar ons nieuwe huis, had ik mezelf beloofd dat ik deze keer alle kamers prettig ging inrichten.

DSC_8970

Dus even opscheppen over mijn nieuwe ohlala-washok. Een beetje te klein om goed te fotograferen maar iedereen weet toch wel hoe een wasmachine, droger en spoelbak er uitziet;0) Ik besloot het te verfraaien met een lief laden kastje en een gezellig plankje met mijn verzameling Hollandse souveniertjes. En ik word erg blij van t ontwerp van mijn gieter. ( 50 cent in de kringloop = score!)

Love and Liefs, Johanna.

 

I Learn to Knit

‘There is practically no activity that cannot be enhanced or replaced by knitting, if you really want to get obsessive about it.’

― Stephanie Pearl-McPhee, At Knit’s End: Meditations for Women Who Knit Too Much

Ha, make yourself some tea again, I have a little story to tell.

DSC_7961

Ha, neem een kopje thee, ik heb een leuk verhaal.

A  few months ago, I told the story about my poor motor skills when I was a little girl and the lovely teacher who helped me overcome it and the good effect it had on my entire life.

DSC_7952

Een paar maanden geleden, schreef ik over mijn wat trage motoriek toen ik een klein meisje was en de aardige juf die me daar mee hielp en welk effect dat had voor mijn leven in t algemeen.

So when I finally was able to knit, this little book helped me further. The Dutch title means; ” I learn to knit’. Well not this copy shown here. Mine was an ‘oldie’ from my older sisters and it was missing its cover all ready.

DSC_8792

Dus toen ik eindelijk kon breien, hielp dit kleine boekje me verder.  Nou niet precies dit boekje want de mijne was een tweedehandsje van mijn zusters en de omlag was er al af.

But I loved it: the lively illustrations and the delightful cozy stories about a mom who teaches her children about wool and yarn. I read it over and over again and knitted all the patterns but one: ‘Spits, the dog”  When I was ready for Spits, the book went missing during a move. I was really a bit sad about it!

DSC_8794

Maar ik vond t geweldig: de vrolijke illustraties en de gezellige verhaaltjes van zo’n moeder die haar kinderen alles uitlegt over wol en garen. Ik las t keer op keer en breide alle patronen op 1 na: ‘Spits, de hond’. Toen ik aan Spits toe was, raakte t boekje zoek tijdens een verhuizing. Ik was er sneu van!

Than a couple a years ago, I saw the book on this Dutch blog. I contacted that lady for a copy of the pattern of Spits. Well, the incredible kind woman simply send me the whole book! I was so touched. And since  this one had a cover, I noticed it said part 1, so there must be more!Whenever, I went to The Netherlands afterwards, I would always hop in a few thrift stores, hoping to find more parts of ‘I learn to knit’.

DSC_8795

Toen zag ik t boekje een paar jaar geleden op deze blog en mailde de aardige mevrouw met t verzoek voor een kopie van t patroon van Spits. Nou ze stuurde me zomaar t hele boekje toe! En omdat deze wel een omslag heeft, zag ik dat het om deel 1 ging, dus er waren meer! Daarna, als ik in Nederland op bezoek was, wipte ik altijd in een paar kringloopwinkels binnen met de hoop die boekjes te vinden.

And then I posted this photo. One of my dear Dutch friends emailed me right away, she recognized the little book.  Her mother had been a teacher and had used them in her classes. There were two more parts. We exchanged stories and memories, ha such good emails. My friend said, she would keep an eye on the Dutch craiglist and find the two other parts for me.

DSC_8614

En toen plaatste ik deze foto. En een van mijn lieve vriendinnen in Nederland emailde gelijk. Een feest van herkenning want haar moeder, die lerares was geweest, had deze boekjes voor haar lessen gebruikt. Er waren dus nog twee delen. We wisselden verhalen en herinneringen uit, ha, zulke goede emails! Mijn vriendin zei, dat ze op marktplaats zou snuffelen voor de andere twee deeltjes.

Well, how surprised I was to find them in my mailbox only a couple weeks later!And I am having so much fun with it! The other two parts are equally beautiful and cheerful.

DSC_8796

Nou, wat een verrassing was dat om ze zomaar in mijn postbus aan te treffen, slechts een paar weken later! En ik heb er zoveel plezier mee! Deze twee deeltjes zijn net zo gezellig en vrolijk.

Ah, as Jane Austen said: ” Important nothings…” but it means a lot to me;0)

And again many thanks to a very kind friend in The Netherlands!

DSC_8790

Ah, zoals Jane Austen zei: ‘ Belangrijke niemendalletjes…’ maar t betekent veel voor mij ;0)

Dus nog es: Hartelijk dank naar de bijzonder aardige vriendin uit Nederland!

Love and Liefs, Johanna

 

Oh, The Smell of Old Books!

‘Smell is a potent wizard that transports you across thousands of miles and all the years you have lived.’

-Helen Keller

Well, isn’t that true? When I close my eyes and smell quilts, apple pie, furniture wax, cow stables…it immediately brings me back to the happy places of my youth. I bet for you it is something different yet again. Old books are at the top of my list, the older the better. And I like the idea of former owners handling them, reading and studying the illustrations or (bonus!) making little notes.

DSC_8759

Nou is dat waar of niet? Als ik mijn ogen sluit en ik ruik gestikte dekens, meubelwas, koeienstallen…dat brengt me onmiddellijk terug naar de beste plekjes uit mijn jeugd. Ik weet wel zeker dat t weer wat anders voor jou is. Oude boeken staan hoog op mijn lijst, hoe ouder hoe beter. En ik vind t dan zo leuk om aan hun vorige eigenaren te denken, al bladerend en lezend en de illustraties bestuderend en misschien (bonus!) hier en daar een aantekening achterlaten.

Let me share my latest finds. Look at these gorgeous illustrations.

DSC_8749

Kijk eens naar mijn laatste aanwinsten en zulke mooie illustraties.

Well, how much of a kitschy Christmas do you want ;0)

DSC_8751

Nou, hoe kitsch wil je t voor Kerst ;0)

And I never knew Betty Crocker published sewing books. I love her cook books but look at these pink and dainty illustrations just the thing for a not so accomplished seamstress like me!

DSC_8757

Ik heb nog nooit een naaiboek van Betty Crocker gezien. Ik ben dol op haar kookboeken maar kijk eens naar deze nuffige, roze illustraties. Net iets voor de niet zo bijzonder goede naaister als ik!

Ha, the perfect title for a person whose English is far from perfect;0) I am now hunting for the Dutch version…

DSC_8752

Ha, de perfecte titel voor iemand wiens Engels verre van perfect is ;0) En nu de Hollandse uitgave nog vinden…

One can never read enough about Heroes! Of course I picked the Dutch boy who put his finger in the leak in the dyke and saved my ancestors from drowning ( no, no unfortunately that never happened for real!)

DSC_8753

Je kunt nooit genoeg over Helden lezen! Natuurlijk koos ik t knulletje dat zijn vinger in onze lekkende dijk stak (jammer dat dat nooit echt gebeurd is!)

And for the covers in distress, look at what I got from one of my lovely sisters. And I love stars so much, how perfect! These are from the HEMA , my favorite Dutch store and I think they should open up stores in America too!

DSC_8760 DSC_8761

En voor boekomslagen in nood, kijk eens wat ik van een van mijn lieve zussen kreeg. En ik hou zo van sterren, echt perfect! Van de HEMA natuurlijk, ik vind dat die filialen in Amerika moeten openen!

I have such a beautiful but sad book to read for my bookclub…my new old books will cheer me up again.

DSC_8762

Ik moet zo’n mooi maar droevig boek lezen voor mij leesclub…mijn nieuwe oude boeken vrolijken me weer helemaal op.

Love and Liefs, Johanna.