Ohlalalaundry Room

‘Have nothing in your house that you do not know to be useful, or believe to be beautiful.’

-William Morris

DSC_8962

When we moved to our new home, I promised myself that this time I would decorate every room nicely.

So here I show of my ohlalalaundry room. A bit too tiny to photograph properly but everyone knows what a washing machine, dryer and sink looks like;0) However, I decided to make it pretty with a little chest of drawers and a cozy shelf with the collection my Dutch souvenirs. And I really like the shape of my watering can ( 50 cents at a thrift store = score!)

DSC_8966

Toen we verhuisden naar ons nieuwe huis, had ik mezelf beloofd dat ik deze keer alle kamers prettig ging inrichten.

DSC_8970

Dus even opscheppen over mijn nieuwe ohlala-washok. Een beetje te klein om goed te fotograferen maar iedereen weet toch wel hoe een wasmachine, droger en spoelbak er uitziet;0) Ik besloot het te verfraaien met een lief laden kastje en een gezellig plankje met mijn verzameling Hollandse souveniertjes. En ik word erg blij van t ontwerp van mijn gieter. ( 50 cent in de kringloop = score!)

Love and Liefs, Johanna.

 

Advertisements

Monday Morning Commute ♬♬♬

When we moved from Canada to America last December, it meant the end of my job at the local libraries. Although, I really liked it, I did not hesitate for a sec when the love of life got ‘the offer he could not refuse.’ and proposed the move. And indeed, it was a good decision, we love living here.

DSC_8299

Toen we van Canada naar Amerika verhuisden afgelopen december, betekende dat t einde van mijn baan in de lokale bibliotheek. Hoewel ik t werk erg leuk vond, twijfelde ik toch geen moment toen de liefde van mij leven ‘t aanbod kreeg dat hij niet kon weigeren’ en voorstelde om te verhuizen. En werkelijk, t was een goed besluit, want t is heerlijk wonen hier.

DSC_8432

I started working at the age of 16 and nor my studies or career made any logical sense. I had serious jobs as a RN and Child therapist where I put my heart and soul in. Studied languages for a while, had quaint jobs like doll maker (a great success but not profitable) and Heritage Dutch language instructor (fun but definitely not cut out to be a teacher) or horrible jobs as a telemarketer (only for three weeks and I do apologize to the whole universe for that). And there were more jobs…

DSC_8428

Ik ben begonnen met werken toen ik 16 was en noch in mijn carriere of studies zat enige logica. Ik had serieuze banen in de gezondheidszorg waar ik hart en ziel in stopte. Ik studerende talen voor een tijdje, had gekke baantjes als poppenmaker (succesvol maar niet winstgevend) of lerares ‘Hollands voor emigranten’ in Canada (grappig maar ik ben echt niet voor juf in de wieg gelegd) of nare baantjes als telemarketier (voor 3 weken en ik bied t hele universum mijn excuses aan) En dat zijn nog niet alle baantjes…

The love of my live is happy that at least, I am consistent in my choice of husband!

(Ha, easy, he is incredible!)

DSC_8426

So every Monday morning the workweek starts, with him driving of to work, energetic and full of plans as usual. And Charley and I are of in my little car. For 10 minutes, we join the heavy commuters traffic of Cincinnati on the highway that separates our little division from this beautiful park.

DSC_8435

De liefde van mijn leven is blij dat ik tenminste consequent ben in de keuze van echtgenoot. (Ha, makkie, hij is geweldig!)

Dus elke maandagmorgen begint de werkweek, met hem bruisend van energie en vol plannen op weg naar t werk. En Charley en ik stappen even later in mijn kleine autootje. Voor 10 minuten begeven we ons in t drukke forensen verkeer van Cincinnati, op de snelweg die ons buurtje scheidt van dit prachtige park.

DSC_8301

And yes, I still feel guilty when I see so many pale, grumpy faces and me, singing along with the radio with a happy dog in the back. When I do see a cheerful commuter I always have the urge to wave!

DSC_8455

En ja hoor, ik voel me nog steeds schuldig als ik al die bleke wat chagrijnige gezichten zie, terwijl ik zit mee te zingen met de radio, met een blije hond achterin. Als ik een vrolijke forens zie, moet ik me beheersen om niet even te zwaaien.

So for all the Monday Morning commuters, here is Kate Bush with the ultimate song for in the car ♬♬♬

Dus voor alle Maandag Morgen forensen, hier is Kate Bush met t ultieme liedje voor in de auto ♬♬♬

Love and Liefs, Johanna

ps Thank you Judith for the  ♬♬♬

Ps  Dankjewel Judith voor de  ♬♬♬

I Learn to Knit

‘There is practically no activity that cannot be enhanced or replaced by knitting, if you really want to get obsessive about it.’

― Stephanie Pearl-McPhee, At Knit’s End: Meditations for Women Who Knit Too Much

Ha, make yourself some tea again, I have a little story to tell.

DSC_7961

Ha, neem een kopje thee, ik heb een leuk verhaal.

A  few months ago, I told the story about my poor motor skills when I was a little girl and the lovely teacher who helped me overcome it and the good effect it had on my entire life.

DSC_7952

Een paar maanden geleden, schreef ik over mijn wat trage motoriek toen ik een klein meisje was en de aardige juf die me daar mee hielp en welk effect dat had voor mijn leven in t algemeen.

So when I finally was able to knit, this little book helped me further. The Dutch title means; ” I learn to knit’. Well not this copy shown here. Mine was an ‘oldie’ from my older sisters and it was missing its cover all ready.

DSC_8792

Dus toen ik eindelijk kon breien, hielp dit kleine boekje me verder.  Nou niet precies dit boekje want de mijne was een tweedehandsje van mijn zusters en de omlag was er al af.

But I loved it: the lively illustrations and the delightful cozy stories about a mom who teaches her children about wool and yarn. I read it over and over again and knitted all the patterns but one: ‘Spits, the dog”  When I was ready for Spits, the book went missing during a move. I was really a bit sad about it!

DSC_8794

Maar ik vond t geweldig: de vrolijke illustraties en de gezellige verhaaltjes van zo’n moeder die haar kinderen alles uitlegt over wol en garen. Ik las t keer op keer en breide alle patronen op 1 na: ‘Spits, de hond’. Toen ik aan Spits toe was, raakte t boekje zoek tijdens een verhuizing. Ik was er sneu van!

Than a couple a years ago, I saw the book on this Dutch blog. I contacted that lady for a copy of the pattern of Spits. Well, the incredible kind woman simply send me the whole book! I was so touched. And since  this one had a cover, I noticed it said part 1, so there must be more!Whenever, I went to The Netherlands afterwards, I would always hop in a few thrift stores, hoping to find more parts of ‘I learn to knit’.

DSC_8795

Toen zag ik t boekje een paar jaar geleden op deze blog en mailde de aardige mevrouw met t verzoek voor een kopie van t patroon van Spits. Nou ze stuurde me zomaar t hele boekje toe! En omdat deze wel een omslag heeft, zag ik dat het om deel 1 ging, dus er waren meer! Daarna, als ik in Nederland op bezoek was, wipte ik altijd in een paar kringloopwinkels binnen met de hoop die boekjes te vinden.

And then I posted this photo. One of my dear Dutch friends emailed me right away, she recognized the little book.  Her mother had been a teacher and had used them in her classes. There were two more parts. We exchanged stories and memories, ha such good emails. My friend said, she would keep an eye on the Dutch craiglist and find the two other parts for me.

DSC_8614

En toen plaatste ik deze foto. En een van mijn lieve vriendinnen in Nederland emailde gelijk. Een feest van herkenning want haar moeder, die lerares was geweest, had deze boekjes voor haar lessen gebruikt. Er waren dus nog twee delen. We wisselden verhalen en herinneringen uit, ha, zulke goede emails! Mijn vriendin zei, dat ze op marktplaats zou snuffelen voor de andere twee deeltjes.

Well, how surprised I was to find them in my mailbox only a couple weeks later!And I am having so much fun with it! The other two parts are equally beautiful and cheerful.

DSC_8796

Nou, wat een verrassing was dat om ze zomaar in mijn postbus aan te treffen, slechts een paar weken later! En ik heb er zoveel plezier mee! Deze twee deeltjes zijn net zo gezellig en vrolijk.

Ah, as Jane Austen said: ” Important nothings…” but it means a lot to me;0)

And again many thanks to a very kind friend in The Netherlands!

DSC_8790

Ah, zoals Jane Austen zei: ‘ Belangrijke niemendalletjes…’ maar t betekent veel voor mij ;0)

Dus nog es: Hartelijk dank naar de bijzonder aardige vriendin uit Nederland!

Love and Liefs, Johanna

 

Have a Great Weekend!

‘You have brains in your head, you have feet in your shoes, you can steer yourself any direction you choose.’

– Dr. Seuss

Man, I had a good week! I hope, you did too?

Man, wat had ik een leuke week! Ik hoop, jij ook?

It started with the Angel saving our Important Papers.

DSC_8681

Het begon met de Engel die onze Belangrijke Papieren redde.

The weather was nice and cool. I have found the first horse chestnut and colored leaves from this fall.

DSC_8710

Het weer was zo prettig koel. Ik vond de eerste kastanje en verkleurde bladeren van deze herfst.

A lovely friend from The Netherlands send me these books…more about those later. Thank you, my dear!

DSC_8706

Een hartelijke vriendin uit Nederland stuurde me deze boekjes…meer daarover later. Dankjewel, lieverd!

And lovely friends from Canada send us flowers to mark the beginning of us living as ‘real’ Empty Nesters. Thank you my dears !

DSC_8705

En hartelijke vrienden uit Canada stuurde ons deze bloemen om t feit te markeren dat we nu ‘echte’ lege nesters zijn. Ook jullie bedankt, lieverds!

Here the beautiful reason: our oldest son, just graduated, found a job in downtown Toronto and started  last week and is ever so enthusiastic.

Whilst his younger brother started his first week at college in Toronto and is equally enthusiastic.

I can not find the words to express how happy and proud I am of those two!

DSC_7939-001

Hier de prachtige reden: onze oudste zoon, net afgestudeerd, heeft een baan gevonden in hartje Toronto. Hij is afgelopen week begonnen en  zo enthousiast.

Terwijl zijn jongere broer zijn eerste week op college afgewerkt heeft, al net zo enthousiast!

Ik kan geen woorden vinden om uit te drukken, hoe trots en gelukkig ik ben met die twee!

So let us listen to this music that says it all and watch this incredible clip and wish all the young people in the world a chance to get ahead and enjoy life!

Dus laten we luisteren naar deze muziek die t allemaal zegt en kijken naar de geweldige clip en dan alle jonge mensen in de wereld de kans wensen om vooruit te komen en te genieten van t leven!

Love and Liefs, Johanna.

 

An Act of Random Kindness and a Very Big Thank You

‘Remember there’s no such thing as a small act of kindness. Every act creates a ripple with no logical end.’

-Scott Adams

Well, have a cup of tea and listen to this story of how an act of random kindness saved us from disaster and made the world a lovely and pretty place.

DSC_0622

With our family being a traveling and emigrating mix of Dutch and Canadian nationality,  with American visas and in the proces of applying for the Green Cards, you can imagine that crossing the border can be a bit of a hassle and we always have to be prepared to answer questions of any kind. So we have a Backpack with Important Papers containing all our passports, visas, emigration papers, identification papers, etc,etc. Usually I keep the credit cards, money and cell phone in there as well and guard it all the time, slightly nervous…

Until this weekend whilst visiting Canada, I did the unthinkable and left the Important Backpack behind in a washroom of a Starbucks. Panic does not even describe my feelings close when I discovered it, half hour later whilst driving on the highway. The love of my life and my youngest son kept their wits together and phoned the Starbucks. As it turn out a Lovely Woman found our Backpack and recognized its importance. She left her name and number and despite the fact she was on her way to an appointment, she made a detour to bring the Backpack to a local police station for safety. I cried with relief and gratitude  when we picked it up.

When we spoke to this Wonderful Woman on the phone and expressed our thankfulness, she was only happy that we were united with our papers again because she had been so worried for us. She expressed the wish, that whenever she would be in trouble someone would be kind and helpful to her.

So here you have it…please always be kind to those in trouble. It really makes the world a better place!

ps: we did not send her flowers but a Starbuck gift card seemed so much more appropriate ;0)

DSC_8681

Nou neem maar een kopje thee, hier t verhaal van zomaar een vriendelijk gebaar dat een ramp met hoofdletter R voorkwam en de wereld zo’n mooie en prettige plek maakte.

Met alle emigratie processen gaande in de laatste 8 jaar, kunnen jullie je voorstellen dat we steeds van alles bij de grens kunnen verwachten. Dus we hebben De Rugzak waar Canadese en Nederlandse paspoorten, Amerikaanse Visas, Emigratie papieren en verblijfsvergunningen, identiteitsbewijzen, geld, creditkaarten etcetc inzitten. We zijn altijd dwangmatig voorzichtig met De Rugzak en controleren steeds waar t is en of alles er nog in zit.

Maar afgelopen weekend in Canada, deed ik t ondenkbare: ik liet t hangen in een toilet van een koffiecafe en we ontdekten t pas een half uur later in de auto op weg naar Toronto.

Nou t woord paniek dekt de lading niet!!! De liefde van mijn leven en mijn jongste zoon belden direct met t cafe en ontdekten dat een ONGELOOFLIJK aardige mevrouw t had gevonden en haar telefoonnummer had achtergelaten. Ze was op weg naar een afspraak maar maakte een omweg via een politiebureau om daar de tas veilig af te geven. Ze had onmiddellijk door hoe belangrijk t was. Wat een ENGEL! Een half uur later had ik De Rugzak weer en barste ik in tranen uit van pure opluchting. Daarna had ik pas mijn stem weer om de Engel zelf te bellen en uitvoerig te bedanken.  En ach, ik moest er tegen praten om haar adres los te peuteren want zo zei ze: ‘Ik hoop dat ik ook aardige mensen tegen kom als mij zoiets gebeurd”

DSC_0968

Kortom…, wees altijd vriendelijk voor mensen in de problemen, het maakt de wereld echt mooier!

Ps: We hebben haar geen bloemen maar een vette geschenkbon gestuurd van dat koffiecafe (zit door t hele land), dat leek wat meer gepast ;0)

Love and Liefs, Johanna.

Book Review:’ La Nonna La Cucina La Vita’

‘Ligurie geurt nog net als mijn kinderjaren. De typische aroma’s van zee, hout, rozemarijn, salie, mottenballen en spiritus lijken wel voor eeuwig gegrift in mijn geheugen.’

Larissa Bertonasco.

‘ La Nonna La Cucina La Vita. De onovertroffen recepten van mijn grootmoeder’

Author:Larissa Bertonasco.

Publication date: February, 2005

ISBN: 978 90 230 1188 0

On her last visit,my lovely friend from The Netherlands brought me this wonderful cookbook. She knows me well…I enjoy a good cookbook that I can read over a cuppa and ohoh, such beautiful pictures.

Artist and illustrator Larissa Bertonasco reminisces about her youth in Germany, summer holidays with her Italian family and her grandmother in particular. All intertwined with delicious recipes and gorgeous illustrations.

Larisa’s style of writing is like her art: simple, strait forward and colorful.  The recipes reflect the mood of the book and represent Italian cooking at its best: delectable food, cooked at leisure with a few honest and flavorful ingredients.

The book is published in German and translated in Dutch, French, Italian and in English under this title:La Nonna la Cucina la Vita Recipes from my Italian Grandmother, Published by new Holland, deluxe paperback, in 2007. However, unable to retrieve an ISBN.

DSC_7935-001

 Toen mijn lieve vriendin uit Nederland ons laatst bezocht, bracht ze dit prachtige kookboek voor me mee. Ze kent me goed…ik kan erg genieten van een goed kookboek dat je gezellig kan lezen en ohoh, die mooie plaatjes.

Kunstenaar en illustrator Larissa Bertonasco mijmert over haar jeugd in Duitsland, de zomervakanties bij haar familie in Italië en haar grootmoeder in het bijzonder. Alles afgewisseld met smakelijke recepten en prachtige illustraties. Larisa’s stijl van schrijven is als haar kunst: simpel, recht door zee en kleurrijk. De recepten geven deze sfeer weer en laten Italiaans koken op zijn best zien: heerlijke maaltijden, in alle rust gekookt met een slechts een paar eerlijke en smaakvolle ingrediënten.

DSC_7936-001

Een boek wat je alleen al zou aanschaffen vanwege de illustraties!

Love and Liefs, Johanna.

For King and Country

Feeling the Dutch nationality and unity is described as The Orange Feeling.  It refers to the last name of the Dutch Royal Family: Van Oranje, which means ‘From Orange’ which refers again to an area in France that the family once owned.

That is also the reason the National Dutch sport teams and their fans dress in orange.  April the 30th is the celebration of the Queen’s birthday and by tradition, a day with lots of festivities and….indeed orange colored foods and drinks.

This April the 30th is a very special ‘Queen’s day’ because after being reigned by women for 110 years, Queen Beatrix will take of her crown and enjoy retirement and her oldest son will become King Willem-Alexander. It will give 14 hours of live television (unheard of!) and even more festivities and I think even those who are most opposed the Royal Family will feel a little Orange;0)

At home here, I will feel a little Blue…with  being a little home sick for that Orange Feeling on such a day….

DSC_7973

Iedereen veel plezier gewenst met de Troonswisseling . Ohoh, ik zie jullie allemaal gezellig voor de buis zitten met oranjebitter en oranje HEMA- tompoezen en even lekker rondwentelen in Het Oranjegevoel.

Ik zet zelf mijn kroontje op en zwaai met een vlaggetje en eet nog maar eens een sinaasappeltje en voel een beetje de Blues en een beetje groen en geel van jaloezie in plaats van Oranje…

Love and Liefs, Johanna.