Favorite Things, a Little Mystery and the Best Christmas Song

‘Our hearts grow tender with childhood memories and love of kindred, and we are better throughout the year for having, in spirit, become a child again at Christmas-time.’ ― Laura Ingalls Wilder

Ohoh, what fun, unpacking all those Christmas decorations and getting nostalgic with memories. For instance, with this lovely Christmas Lady, a present from the Love of my Life, about 10 years ago. She always looks so happy in a winter breeze, so pretty and comfortable in her, what I imagine, is a velvet dress lined with (fake!) fur.

The red Dala horses my Love brought from Sweden and the blue one is a trift store find…oh, the joy of thrifting!

DSC_9306

Oh jongens, wat heerlijk weer om al die kerstspulletjes uit te pakken, ik word helemaal nostalgisch! Van deze Kerstdame bijvoorbeeld, een cadeautje van zo’n 10 jaar terug van de lief van mijn leven. Ze ziet er altijd zo gelukkig uit in een winters briesje, zo mooi en behaaglijk in ,wat ik denk, is een fluwelen jurk met een (nep!) bont voering.

De rode Dala paardjes zij door mij lief meegebracht uit Zweden en de blauwe vond ik in de kringloop. Oh, de vreugde van t kringlopen!

And these Christmas stockings, I made for our first Christmas in Canada. The poinsettia has a button in the middle, I already found as a child and always kept in my button jar.

DSC_9225    DSC_9224

En deze kerstkousen heb ik gemaakt voor onze eerste Kerst in Canada. De kerstster heeft een knoop in t midden die ik als kind al gevonden had en altijd bewaarde in mijn knopenblik.

Ahw, and than this little fellow. My sisters and I each had our ‘own’ Christmas decorations and it was always a bit of bickering and secretly moving again, to get ‘our’ things in the best spot of the tree. I got this one when I was a little toddler in the late sixties. And my parents wrapped it carefully and send it along when my sisters came together for a visit in Canada in 2010. We always wonder what it is…what do you think?

DSC_9287

Ach, en dan dit kleine ventje. Mijn zusters en ik hadden elk onze ‘eigen’ kerstversieringen en ‘t was altijd wat gekibbel en heimelijk weer verhangen, zodat ‘onze’ spulletjes de fraaiste plek in de boom kregen.  Deze kreeg ik toen ik een kleine dreumes was, eind jaren zestig. Mijn ouders hadden t zorgvuldig verpakt en meegegeven met mijn zusters toen zij beiden voor een bezoek kwamen in Canada in 2010. We vragen ons altijd af wat t precies is…wat denk jij?

Well, and here the best Christmas Song Ever!!!

Nou, en hier t allermooiste Kerstliedje ooit!!!

Love and Liefs, Johanna.

 

Advertisements

Happy Thanksgiving!

Sisters are Friends for a Lifetime! (from a little sign send to me by one of my sisters a few years ago)

DSC_9152

While we celebrate all things we are thankful for, I will give an extra thought to my two fantastic sisters..all the way in The Netherlands.

Here a little example of sisterly love. I made these cards for no other reason than that I like to embroider and like to send postcards. And I often tease my family that they receive so many more postcards than I do ;0)

However, on the day I mailed these cards to my sisters…what do I find in my mailbox. Right, a simply just-because-I-love-you card from one of my sisters! ( It says ‘ Big Kiss from your Sis’)

DSC_9155

Terwijl we hier in Amerika alle dingen vieren waarvoor we dankbaar zijn, denk ik even extra aan mijn twee fantastische zusters….helemaal in Nederland.

Hier een klein voorbeeld van zusterlijke liefde. Ik had deze kaarten gemaakt gewoon omdat ik graag borduur en graag een kaartje verstuur. En ik plaag mijn familie nog weleens dat zij zoveel meer kaartjes ontvangen dan ik;0)

Maar op de dag dat ik mijn kaartjes verstuur…vind ik deze in de brievenbus. Juist,een gewoon-omdat-ik-je-zo-lief-vindt kaartje van een van mijn zusters!

Love and Liefs, Johanna.

Lost in Translation…

“How do you spell ‘love’?”( – Piglet )”You don’t spell it…you feel it.” (- Pooh)  ― A.A. Milne

English as a second language is still an adventure. Look what new words and expressions I learned lately.

Engels als een tweede taal blijft een avontuur. Kijk nu eens wat ik de laatste tijd aan woorden en uitdrukkingen geleerd heb.

DSC_7860

To dilly dally = treuzelen

Moonshine (as a drink…) = illegale gestookte drank

Frogging your knitting = aftrekken van breiwerk

In the doldrum= somber, inactief

Suits me to a T= perfect

Rigmarole= langdraderig en ingewikkeld proces

Humdinger= verbazingwekkend

Going South= de verkeerde kant op gaan in figuurlijke zin

To snarfle up your food= luidruchtig eten

To have a booboo= een wondje hebben

To make a boo-boo ( yes, this one needs a hyphen)=  blunderen

To feel blase= onverschillig

To put your John Hancock= handtekening zetten (John Hancock tekende als eerste de Verklaring van Onafhankleijkheid van Amerika)

DSC_8984

Love and Liefs, Johanna

I Learn to Knit

‘There is practically no activity that cannot be enhanced or replaced by knitting, if you really want to get obsessive about it.’

― Stephanie Pearl-McPhee, At Knit’s End: Meditations for Women Who Knit Too Much

Ha, make yourself some tea again, I have a little story to tell.

DSC_7961

Ha, neem een kopje thee, ik heb een leuk verhaal.

A  few months ago, I told the story about my poor motor skills when I was a little girl and the lovely teacher who helped me overcome it and the good effect it had on my entire life.

DSC_7952

Een paar maanden geleden, schreef ik over mijn wat trage motoriek toen ik een klein meisje was en de aardige juf die me daar mee hielp en welk effect dat had voor mijn leven in t algemeen.

So when I finally was able to knit, this little book helped me further. The Dutch title means; ” I learn to knit’. Well not this copy shown here. Mine was an ‘oldie’ from my older sisters and it was missing its cover all ready.

DSC_8792

Dus toen ik eindelijk kon breien, hielp dit kleine boekje me verder.  Nou niet precies dit boekje want de mijne was een tweedehandsje van mijn zusters en de omlag was er al af.

But I loved it: the lively illustrations and the delightful cozy stories about a mom who teaches her children about wool and yarn. I read it over and over again and knitted all the patterns but one: ‘Spits, the dog”  When I was ready for Spits, the book went missing during a move. I was really a bit sad about it!

DSC_8794

Maar ik vond t geweldig: de vrolijke illustraties en de gezellige verhaaltjes van zo’n moeder die haar kinderen alles uitlegt over wol en garen. Ik las t keer op keer en breide alle patronen op 1 na: ‘Spits, de hond’. Toen ik aan Spits toe was, raakte t boekje zoek tijdens een verhuizing. Ik was er sneu van!

Than a couple a years ago, I saw the book on this Dutch blog. I contacted that lady for a copy of the pattern of Spits. Well, the incredible kind woman simply send me the whole book! I was so touched. And since  this one had a cover, I noticed it said part 1, so there must be more!Whenever, I went to The Netherlands afterwards, I would always hop in a few thrift stores, hoping to find more parts of ‘I learn to knit’.

DSC_8795

Toen zag ik t boekje een paar jaar geleden op deze blog en mailde de aardige mevrouw met t verzoek voor een kopie van t patroon van Spits. Nou ze stuurde me zomaar t hele boekje toe! En omdat deze wel een omslag heeft, zag ik dat het om deel 1 ging, dus er waren meer! Daarna, als ik in Nederland op bezoek was, wipte ik altijd in een paar kringloopwinkels binnen met de hoop die boekjes te vinden.

And then I posted this photo. One of my dear Dutch friends emailed me right away, she recognized the little book.  Her mother had been a teacher and had used them in her classes. There were two more parts. We exchanged stories and memories, ha such good emails. My friend said, she would keep an eye on the Dutch craiglist and find the two other parts for me.

DSC_8614

En toen plaatste ik deze foto. En een van mijn lieve vriendinnen in Nederland emailde gelijk. Een feest van herkenning want haar moeder, die lerares was geweest, had deze boekjes voor haar lessen gebruikt. Er waren dus nog twee delen. We wisselden verhalen en herinneringen uit, ha, zulke goede emails! Mijn vriendin zei, dat ze op marktplaats zou snuffelen voor de andere twee deeltjes.

Well, how surprised I was to find them in my mailbox only a couple weeks later!And I am having so much fun with it! The other two parts are equally beautiful and cheerful.

DSC_8796

Nou, wat een verrassing was dat om ze zomaar in mijn postbus aan te treffen, slechts een paar weken later! En ik heb er zoveel plezier mee! Deze twee deeltjes zijn net zo gezellig en vrolijk.

Ah, as Jane Austen said: ” Important nothings…” but it means a lot to me;0)

And again many thanks to a very kind friend in The Netherlands!

DSC_8790

Ah, zoals Jane Austen zei: ‘ Belangrijke niemendalletjes…’ maar t betekent veel voor mij ;0)

Dus nog es: Hartelijk dank naar de bijzonder aardige vriendin uit Nederland!

Love and Liefs, Johanna

 

Have a Great Weekend!

‘You have brains in your head, you have feet in your shoes, you can steer yourself any direction you choose.’

– Dr. Seuss

Man, I had a good week! I hope, you did too?

Man, wat had ik een leuke week! Ik hoop, jij ook?

It started with the Angel saving our Important Papers.

DSC_8681

Het begon met de Engel die onze Belangrijke Papieren redde.

The weather was nice and cool. I have found the first horse chestnut and colored leaves from this fall.

DSC_8710

Het weer was zo prettig koel. Ik vond de eerste kastanje en verkleurde bladeren van deze herfst.

A lovely friend from The Netherlands send me these books…more about those later. Thank you, my dear!

DSC_8706

Een hartelijke vriendin uit Nederland stuurde me deze boekjes…meer daarover later. Dankjewel, lieverd!

And lovely friends from Canada send us flowers to mark the beginning of us living as ‘real’ Empty Nesters. Thank you my dears !

DSC_8705

En hartelijke vrienden uit Canada stuurde ons deze bloemen om t feit te markeren dat we nu ‘echte’ lege nesters zijn. Ook jullie bedankt, lieverds!

Here the beautiful reason: our oldest son, just graduated, found a job in downtown Toronto and started  last week and is ever so enthusiastic.

Whilst his younger brother started his first week at college in Toronto and is equally enthusiastic.

I can not find the words to express how happy and proud I am of those two!

DSC_7939-001

Hier de prachtige reden: onze oudste zoon, net afgestudeerd, heeft een baan gevonden in hartje Toronto. Hij is afgelopen week begonnen en  zo enthousiast.

Terwijl zijn jongere broer zijn eerste week op college afgewerkt heeft, al net zo enthousiast!

Ik kan geen woorden vinden om uit te drukken, hoe trots en gelukkig ik ben met die twee!

So let us listen to this music that says it all and watch this incredible clip and wish all the young people in the world a chance to get ahead and enjoy life!

Dus laten we luisteren naar deze muziek die t allemaal zegt en kijken naar de geweldige clip en dan alle jonge mensen in de wereld de kans wensen om vooruit te komen en te genieten van t leven!

Love and Liefs, Johanna.

 

For King and Country

Feeling the Dutch nationality and unity is described as The Orange Feeling.  It refers to the last name of the Dutch Royal Family: Van Oranje, which means ‘From Orange’ which refers again to an area in France that the family once owned.

That is also the reason the National Dutch sport teams and their fans dress in orange.  April the 30th is the celebration of the Queen’s birthday and by tradition, a day with lots of festivities and….indeed orange colored foods and drinks.

This April the 30th is a very special ‘Queen’s day’ because after being reigned by women for 110 years, Queen Beatrix will take of her crown and enjoy retirement and her oldest son will become King Willem-Alexander. It will give 14 hours of live television (unheard of!) and even more festivities and I think even those who are most opposed the Royal Family will feel a little Orange;0)

At home here, I will feel a little Blue…with  being a little home sick for that Orange Feeling on such a day….

DSC_7973

Iedereen veel plezier gewenst met de Troonswisseling . Ohoh, ik zie jullie allemaal gezellig voor de buis zitten met oranjebitter en oranje HEMA- tompoezen en even lekker rondwentelen in Het Oranjegevoel.

Ik zet zelf mijn kroontje op en zwaai met een vlaggetje en eet nog maar eens een sinaasappeltje en voel een beetje de Blues en een beetje groen en geel van jaloezie in plaats van Oranje…

Love and Liefs, Johanna.