Emergency Knitting

My youngest shares in a nice apartment with a few fellow students in Toronto,Canada. However, just before the Holidays, he complained the balcony doors created a draft. I just happened to see a lovely pattern for a draft stopper in this wonderful book.

DSC_9316

De jongste woont in Toronto, Canada waar hij een leuk appartement deelt met een stel mede studenten. Maar, net voor de feestdagen, klaagde hij dat de balkondeuren tochtten. Toevallig had ik net een fraai patroon gezien voor een tochtstopper in dit prachtige boek.

The boys got excited for it and approved. So mommy got out her knitting needles and started clicking away franticly.

DSC_9312

De jongens raakten enthousiast en keurden het goed. Dus moeders haalde de breinaalden te voorschijn en begon driftig te breien.

I did change the pattern a bit. Instead of knitting it on two needles, I avoided the tedious task of sewing all those seams by knitting it in the round.

DSC_9319

Ik heb t patroon wel wat veranderd. In plaats van breien op twee naalden, vermeed ik t saaie in elkaar naaien door in t rond te breien.

I finished it in time for the boy to take the Fantastic Mr. Fox home to Toronto where he is doing his task and keeping those young fellows nice and warm!

DSC_9323

Ik kreeg t op tijd af zodat de jongen de Fantastische Meneer Vos mee kon nemen naar Toronto. Daar doet hij zijn taak en houdt de knullen lekker warm.

Of course, we all played with him for a few days. He is good company and will be sorely missed!

DSC_9311

Natuurlijk hebben wij wel eerst een paar dagen met hem gespeeld. Hij is goed gezelschap en wordt gemist!

Love and Liefs, Johanna.

 

Advertisements

Favorite Things, a Little Mystery and the Best Christmas Song

‘Our hearts grow tender with childhood memories and love of kindred, and we are better throughout the year for having, in spirit, become a child again at Christmas-time.’ ― Laura Ingalls Wilder

Ohoh, what fun, unpacking all those Christmas decorations and getting nostalgic with memories. For instance, with this lovely Christmas Lady, a present from the Love of my Life, about 10 years ago. She always looks so happy in a winter breeze, so pretty and comfortable in her, what I imagine, is a velvet dress lined with (fake!) fur.

The red Dala horses my Love brought from Sweden and the blue one is a trift store find…oh, the joy of thrifting!

DSC_9306

Oh jongens, wat heerlijk weer om al die kerstspulletjes uit te pakken, ik word helemaal nostalgisch! Van deze Kerstdame bijvoorbeeld, een cadeautje van zo’n 10 jaar terug van de lief van mijn leven. Ze ziet er altijd zo gelukkig uit in een winters briesje, zo mooi en behaaglijk in ,wat ik denk, is een fluwelen jurk met een (nep!) bont voering.

De rode Dala paardjes zij door mij lief meegebracht uit Zweden en de blauwe vond ik in de kringloop. Oh, de vreugde van t kringlopen!

And these Christmas stockings, I made for our first Christmas in Canada. The poinsettia has a button in the middle, I already found as a child and always kept in my button jar.

DSC_9225    DSC_9224

En deze kerstkousen heb ik gemaakt voor onze eerste Kerst in Canada. De kerstster heeft een knoop in t midden die ik als kind al gevonden had en altijd bewaarde in mijn knopenblik.

Ahw, and than this little fellow. My sisters and I each had our ‘own’ Christmas decorations and it was always a bit of bickering and secretly moving again, to get ‘our’ things in the best spot of the tree. I got this one when I was a little toddler in the late sixties. And my parents wrapped it carefully and send it along when my sisters came together for a visit in Canada in 2010. We always wonder what it is…what do you think?

DSC_9287

Ach, en dan dit kleine ventje. Mijn zusters en ik hadden elk onze ‘eigen’ kerstversieringen en ‘t was altijd wat gekibbel en heimelijk weer verhangen, zodat ‘onze’ spulletjes de fraaiste plek in de boom kregen.  Deze kreeg ik toen ik een kleine dreumes was, eind jaren zestig. Mijn ouders hadden t zorgvuldig verpakt en meegegeven met mijn zusters toen zij beiden voor een bezoek kwamen in Canada in 2010. We vragen ons altijd af wat t precies is…wat denk jij?

Well, and here the best Christmas Song Ever!!!

Nou, en hier t allermooiste Kerstliedje ooit!!!

Love and Liefs, Johanna.

 

Eggnog Weather!

‘If you see a fat man, who’s jolly and cute, wearing a beard and a red flannel suit;

And if he is chuckling and laughing away, while flying around in a miniature sleigh;

With eight tiny reindeer to pull him along;

Then – let’s face it – Your eggnog’s too strong!!’  (-Author Unknown)

Morning:

DSC_9231

DSC_9236

DSC_9234

Afternoon:

DSC_9257

DSC_9266

DSC_9272

Evening!

DSC_9282

DSC_9167

DSC_9279-001

Love and Liefs, Johanna.

Christmas Dioramas DIY

Definition of DIORAMA according to merriam-webster.com:

  • a scenic representation in which a partly translucent painting is seen from a distance through an opening
  •  a scenic representation in which sculptured figures and lifelike details are displayed usually in miniature so as to blend indistinguishably with a realistic painted background
  • a life-size exhibit (as of a wildlife specimen or scene) with realistic natural surroundings and a painted background

DSC_9211

You start with collecting a few nice glass jars of different sizes and miniatures of trees, animals, snowflakes or whatever you think is pretty and Christmassy. You will also need white decor sand and nice glittery fake snow. Some people use epsom salt or even sugar, but I find that the sand gives more stability to the miniatures. And you will need some red and green felt , glue, sticky tape, thin wire etc.

DSC_9194

Je begint met t verzamelen van wat mooie potjes in verschillende maten en miniaturen van bomen, dieren, sneeuwvlokjes en wat jij maar kerstelijk en mooi vindt. Ook heb je wit decor zand en fijne glitter nep sneeuw nodig. Sommige mensen gebruiken ook wel epsom zout of zelfs suiker maar ik vind dat t zand meer stabiliteit aan de miniaturen geeft. En dan heb je nog rood en groen vilt nodig en lijm, plakband, dun ijzerdraad etc.

DSC_9199

First you cut out circles from the felt and glue it on the lid. Put a layer of the sand in the jar and place miniatures in it the way you like it. Using such pliers might be helpful.

DSC_9205

Eerst knip je cirkels uit t vilt en plakt die op de deksel. Giet een laagje zand in de pot en plaats de miniaturen zoals jij t mooi vindt. T gebruiken van zo’n tangetje kan handig zijn.

To let items ‘float’ in the jars, simply wire them and stick it on the inside of the lid.

DSC_9204

Om dingetjes te laten ‘zweven’, gewoon vastmaken aan dun ijzerdraad en aan de deksel plakken.

DSC_9206

Sprinkle some fake snow on your little scene and screw the lid on. A little light behind the diorama makes it even more beautiful.

DSC_9207

Strooi wat nepsneeuw over je kleine voorstelling en draai de deksel erop. Een klein lichtje achter je diorama maakt t nog mooier.

DSC_9208

Mannikin thought that the felt on the lid looked a little sloppy. I corrected that and went a little overboard in making a few more;0)

DSC_9212

Tekenpop vond dat t vilt wat slordig leek. Dat heb ik verbeterd en toen ging ik mezelf wat te buiten in t maken van nog een paar;0)

Love and Liefs, Johanna.

Last Shopping Spree 2013

‘When I shop, the world gets better, and the world is better, but then it’s not, and I need to do it again.’― Sophie Kinsella

So I needed (really) I nice serving plate and I went to visit my favorite thrift stores. I could not believe my luck when I found this gorgeous pink depression glass plate with matching dipping bowl for only $6.-!!! And not a chip or a scratch on it! I started humming Christmas songs right away.

And than I saw the delightful peacock and that naughty mouse. And two vintage Pyrex bowls with my favorite Butterprint pattern! Aawh, and that little donkey…so perfect to hold my toothbrush! ( The candle holder is just to show the clever design of the peacock, it looks great on a bookshelf now)

DSC_8995

Dus ik had nog een serveerschaal nodig ( echt waar) en ik ging maar eens op bezoek bij mijn favoriete kringloopwinkels. Ik kon mijn geluk niet op toen ik dit prachtige roze depressie glazen bord vond met bijpassend dipsaus schaaltje voor slechts $6,-!!! Geen krasje, niks! Ik begon gelijk kerstliedjes te neuriën. Ach en dat ezeltje…zo perfect voor mijn tandenborstel.

En toen vond ik die voortreffelijke pauw en dat ondeugende muisje en twee vintage Pyrex schalen met mijn favoriete Butterprint opdruk! ( De kandelaar is alleen maar om t slimme ontwerp van de pauw te laten zien, die staat nu zo mooi op een boekenplank)

And then I stumbled on these 1960 children books and ohoh those retro Dolphins were also singing softly to me….

DSC_8997

En toen struikelde ik over deze kinderboeken uit 1960 en ohoh die retro dolfijnen zongen zo zachtjes naar mij….

Right…it was the last time this year, I was in the shops. It is getting too crowded with too many grumpy people for my taste;0) Time for reading.

DSC_8999

Goed…dat was de laatste keer dat ik in de winkels was dit jaar. T wordt te vol met teveel chagrijnige mensen naar mijn smaak;0) Tijd om te lezen.

And getting ready for Christmas. Oh, how I love this coziness….

DSC_9191

En voorbereiden op Kerst. Oh, zo gezellig….

Love and Liefs, Johanna.

 

Finished!!! (and a perfect song)

“As usual, the sock yarns have no idea what is going on.”― Stephanie Pearl-McPhee, All Wound Up: The Yarn Harlot Writes for a Spin

Really, I can’t believe I have finished my first crochet project: that cushion of this pattern for the-chair-in-the-one-bedroom.

DSC_9158

Ongelooflijk, ik heb mijn eerste haakproject afgemaakt: dat kussen van dit patroon voor de-stoel-in-die-ene-slaapkamer.

And lets be honest…it does not look half bad ♬♬♬

DSC_9162

En laten we maar eerlijk zijn…t ziet er niet zo beroerd uit ♬♬♬

And I am listening to this song over and over and over again: that voice, the orchestra with that horn,the lyrics…just perfect.

En ik luister keer, op keer, op keer naar dit liedje: die stem, dat orkest met die hoorn, de tekst … gewoon volmaakt.

Love and Liefs, Johanna.