Emergency Knitting

My youngest shares in a nice apartment with a few fellow students in Toronto,Canada. However, just before the Holidays, he complained the balcony doors created a draft. I just happened to see a lovely pattern for a draft stopper in this wonderful book.

DSC_9316

De jongste woont in Toronto, Canada waar hij een leuk appartement deelt met een stel mede studenten. Maar, net voor de feestdagen, klaagde hij dat de balkondeuren tochtten. Toevallig had ik net een fraai patroon gezien voor een tochtstopper in dit prachtige boek.

The boys got excited for it and approved. So mommy got out her knitting needles and started clicking away franticly.

DSC_9312

De jongens raakten enthousiast en keurden het goed. Dus moeders haalde de breinaalden te voorschijn en begon driftig te breien.

I did change the pattern a bit. Instead of knitting it on two needles, I avoided the tedious task of sewing all those seams by knitting it in the round.

DSC_9319

Ik heb t patroon wel wat veranderd. In plaats van breien op twee naalden, vermeed ik t saaie in elkaar naaien door in t rond te breien.

I finished it in time for the boy to take the Fantastic Mr. Fox home to Toronto where he is doing his task and keeping those young fellows nice and warm!

DSC_9323

Ik kreeg t op tijd af zodat de jongen de Fantastische Meneer Vos mee kon nemen naar Toronto. Daar doet hij zijn taak en houdt de knullen lekker warm.

Of course, we all played with him for a few days. He is good company and will be sorely missed!

DSC_9311

Natuurlijk hebben wij wel eerst een paar dagen met hem gespeeld. Hij is goed gezelschap en wordt gemist!

Love and Liefs, Johanna.

 

Advertisements

Right…where was I?

Myohmy, what a lovely, quiet Holidays we had. I just could not get enough of it!

With our sons visiting us, Mr. Poste having days of, the gorgeous winter weather…what more do you want?

DSC_2000

Tjongejonge, wat een heerlijk, rustige Kersttijd was dat. Ik kon er maar niet genoeg van krijgen! Onze jongens op bezoek, Meneer Poste had vrije dagen, t heerlijke winterweer…wat wil je nog meer?

There was lots of reading and more crocheting.

DSC_2028

Lekker veel lezen en meer haken.

Baked pies and ate them.

DSC_2048 DSC_2050

Taarten bakken en dan opeten.

After being attacked earlier in the year, Charley stayed scared of other dogs. She went back to school and graduated with flying colors. Now she even plays with other dogs again!

DSC_2037

Nadat Charley was aangevallen eerder dit jaar, bleef ze angstig naar andere honden. Ze ging terug naar school en slaagde met vlag en wimpel. Nu speelt ze zelfs weer met andere honden!

I was working hard to prepare for going back to school too…more about that later.

DSC_2017

En ik werkte ook hard om weer terug naar school te gaan…meer daarover later.

And there was emergency knitting! More about that later too.

DSC_9317

En breien voor een noodgeval was ook aan de orde! Ook daar meer over later.

Have a Great Weekend!

Love and Liefs, Johanna.

♬♬♬ The Most Beautiful Time of the Year ♬♬♬

“So when you’re cold

From the inside out

And don’t know what to do,

Remember love and friendship,

And warmth will come to you.”

― Stephen Cosgrove, Gnome from Nome

Woohoo, my boys came home for Christmas from Canada!!! Do not expect much blogging from me…I am too busy mollycoddling!

DSC_9307

Joepie, mijn jongens zijn thuis gekomen voor Kerst, helemaal uit Canada!!! Verwacht niet veel geblog van mij…ik ben te druk met in de watten leggen!

Love and Liefs, Johanna.

Favorite Things, a Little Mystery and the Best Christmas Song

‘Our hearts grow tender with childhood memories and love of kindred, and we are better throughout the year for having, in spirit, become a child again at Christmas-time.’ ― Laura Ingalls Wilder

Ohoh, what fun, unpacking all those Christmas decorations and getting nostalgic with memories. For instance, with this lovely Christmas Lady, a present from the Love of my Life, about 10 years ago. She always looks so happy in a winter breeze, so pretty and comfortable in her, what I imagine, is a velvet dress lined with (fake!) fur.

The red Dala horses my Love brought from Sweden and the blue one is a trift store find…oh, the joy of thrifting!

DSC_9306

Oh jongens, wat heerlijk weer om al die kerstspulletjes uit te pakken, ik word helemaal nostalgisch! Van deze Kerstdame bijvoorbeeld, een cadeautje van zo’n 10 jaar terug van de lief van mijn leven. Ze ziet er altijd zo gelukkig uit in een winters briesje, zo mooi en behaaglijk in ,wat ik denk, is een fluwelen jurk met een (nep!) bont voering.

De rode Dala paardjes zij door mij lief meegebracht uit Zweden en de blauwe vond ik in de kringloop. Oh, de vreugde van t kringlopen!

And these Christmas stockings, I made for our first Christmas in Canada. The poinsettia has a button in the middle, I already found as a child and always kept in my button jar.

DSC_9225    DSC_9224

En deze kerstkousen heb ik gemaakt voor onze eerste Kerst in Canada. De kerstster heeft een knoop in t midden die ik als kind al gevonden had en altijd bewaarde in mijn knopenblik.

Ahw, and than this little fellow. My sisters and I each had our ‘own’ Christmas decorations and it was always a bit of bickering and secretly moving again, to get ‘our’ things in the best spot of the tree. I got this one when I was a little toddler in the late sixties. And my parents wrapped it carefully and send it along when my sisters came together for a visit in Canada in 2010. We always wonder what it is…what do you think?

DSC_9287

Ach, en dan dit kleine ventje. Mijn zusters en ik hadden elk onze ‘eigen’ kerstversieringen en ‘t was altijd wat gekibbel en heimelijk weer verhangen, zodat ‘onze’ spulletjes de fraaiste plek in de boom kregen.  Deze kreeg ik toen ik een kleine dreumes was, eind jaren zestig. Mijn ouders hadden t zorgvuldig verpakt en meegegeven met mijn zusters toen zij beiden voor een bezoek kwamen in Canada in 2010. We vragen ons altijd af wat t precies is…wat denk jij?

Well, and here the best Christmas Song Ever!!!

Nou, en hier t allermooiste Kerstliedje ooit!!!

Love and Liefs, Johanna.

 

Happy Thanksgiving!

Sisters are Friends for a Lifetime! (from a little sign send to me by one of my sisters a few years ago)

DSC_9152

While we celebrate all things we are thankful for, I will give an extra thought to my two fantastic sisters..all the way in The Netherlands.

Here a little example of sisterly love. I made these cards for no other reason than that I like to embroider and like to send postcards. And I often tease my family that they receive so many more postcards than I do ;0)

However, on the day I mailed these cards to my sisters…what do I find in my mailbox. Right, a simply just-because-I-love-you card from one of my sisters! ( It says ‘ Big Kiss from your Sis’)

DSC_9155

Terwijl we hier in Amerika alle dingen vieren waarvoor we dankbaar zijn, denk ik even extra aan mijn twee fantastische zusters….helemaal in Nederland.

Hier een klein voorbeeld van zusterlijke liefde. Ik had deze kaarten gemaakt gewoon omdat ik graag borduur en graag een kaartje verstuur. En ik plaag mijn familie nog weleens dat zij zoveel meer kaartjes ontvangen dan ik;0)

Maar op de dag dat ik mijn kaartjes verstuur…vind ik deze in de brievenbus. Juist,een gewoon-omdat-ik-je-zo-lief-vindt kaartje van een van mijn zusters!

Love and Liefs, Johanna.

♬♬♬ NASHVILLE ♬♬♬

‘You got to have smelt a lot of mule manure before you can sing like a hillbilly.’ -Hank Williams

DSC_1762

So we drove on and ended up in Nashville where we spent a couple of days . What a fantastic town that is!

DSC_1757

Dus reden we reden door en kwamen terecht in Nashville waar een paar dagen doorbrachten. Wat een fantastische stad is dat!

There is music everywhere, Country and Blues. We love Bluegrass!

DSC_1740

Overal klinkt muziek, country en blues. We houden erg van Bluegrass!

The whole atmosphere is so different and and an absolute joy.

DSC_1765

De hele atmosfeer is zo anders en zo ongelooflijk leuk.

During the day, we visited the beautiful Ryman Auditorium and made these photos.

DSC_1727

Overdag bezochten we t prachtige Ryman Auditorium en maakten deze foto’s.

Of course, we saw the Grand Ole Opry show in the evening but decided not to bring the camera but to focus on the show.

DSC_1670

Natuurljk gingen we savonds naar de Grand Ole Opry show maar we hadden besloten niet de camera mee te enemen maar te focussen op de show.

Oh, boy, did we regret that.

DSC_1675

Oh, jongens, hebben we daar spijt van gekregen.

There is nothing else to it…we have to go back to Nashville;0)

DSC_1656

Er zit niks anders op…we moeten terug naar Nashville0;)

Love and Liefs, Johanna.

 

About Books and Genres

Let’s sit down and talk about books and genres.

I like to think when I was working in the local libraries in Canada, I always took all readers and their request serious. Whether it was romance, science fiction, teenage pony books or books on upholstery of old furniture, I loved making sure the right book came to the right person. I am ‘ an omnivore reader’ myself, reading always at least 6 books at the same time, from all kind of genres and subjects. Although, I must admit, I need my Book Club to challenge me with more ‘serious’ literature.

DSC_9003

Nou laten we er maar eens voor gaan zitten en praten over boeken en genres.

Terugkijkend op t werken in de lokale bibliotheken in Canada,denk ik wel dat ik altijd alle verzoeken van mijn lezers serieus nam. Of t nu om romantische, science fiction, tiener pony boeken of boeken over t bekleden van oude meubels ging, ik vond t heerlijk om t juiste boek bij de juiste persoon te brengen. Ik zelf ben een ‘alleslezer’, altijd minstens 6 boeken tegelijk aan t lezen, van allerlei genres en onderwerpen. Maar ik geef wel toe dat ik mijn Leesclub nodig heb om aangespoord te worden tot t lezen van ‘serieuzere’  literatuur.

But how do you define a good genre book? I loved it when a patron would ask me for help however they were met by me with a lot of questions. Just saying ‘ a nice detective’ was not good enough for me. The outcome of their specific wishes was often surprising and delightful. Like the soft spoken stay-at-home mom who homeschooled her 5 ever so sweet children, who had a little dark secret. Her love for Historic Novels was translated in the Saxon series by Bernard Cornwell. Well written en historical accurate novels on the Viking invasions in Mediaeval England but not for the faint of heart!

DSC_8251

Maar hoe definieer je een goed genre boek? Ik vond t heerlijk als lezers mij vroegen voor hulp maar ik had dan wel eerst t een en ander te vragen. Het simpele ‘ gewoon een leuke detective’ was niet goed genoeg voor mij. De uitkomst van de specifieke wensen was vaak verrassend en verrukkelijk. Zoals de zachtaardige huismoeder die zelf haar teerhartige en lieve kindertjes onderwees en toch een duistere kant bleek te hebben. Haar liefde voor een historische roman werd vertaald in de Saxon reeks van Bernard Cornwell.Goed geschreven en historisch accurate romans over de Viking invasies in middeleeuws Engeland, maar niet voor de gevoelige lezer!

Or the retired military man who ‘had seen enough misery’ and liked to read Romantic Novels, ‘ the sweet ones, not the ones fit for gynecologists’ was one of his answers that made me blush a little ;0)

And I have to meet the first woman past 40 who did not recognize herself in the lovely novels by Elizabeth Berg, when Women’s literature was requested.

DSC_7491

Of de gepensioneerde militair die ‘al genoeg ellende had gezien.’ en hield van romannetjes, ‘ van t lieve soort en niet zulke die meer geschikt zijn voor de gynaecoloog’ was een van zijn antwoorden waar ik toch wat van moest blozen ;0)

En ik moet de eerste vrouw van 40+ nog ontmoeten die zichzelf niet herkent in de prachtige boeken van Elizabeth Berg, als Vrouwen literatuur verzocht werd.

And sometimes I got it all wrong. This pleasant lady wanted ‘books about animals’. I picked a small selection for her and she choose ‘All Creatures Great and Small’ by the famous writing vet James Herriot. Only two days later she stood fuming at my desk. ‘How could you, a dog dies in this book!!!’ she cried, half in tears. I stammered a bit confused, ‘ But I told you, it was about a vet’. ‘That might be but…A DOG DYING???’ She shook her head, left and I never saw her again.

1934

En soms zat ik er helemaal naast. Een aardige dame wilde graag boeken over dieren. Ik stelde een selectie samen en zij koos voor een boek van de beroemde schrijvende veearts James Herriot. Al twee dagen later stond zij briesend aan de balie. ‘Hoe kon je, er gaat een hond dood in dit boek!!!”, riep ze uit, half in tranen. Ik stotterde wat verward, ‘ maar ik zei toch dat t over een veearts ging?’ ‘ dat was allemaal goed en wel, maar…EEN HOND DIE DOOD GAAT???’ Ze schudde haar hoofd en vertrok en ik heb haar nooit weer gezien.

Oh, And I can not keep this story from you: About this elderly lady, who looked like she was at least a 100 years old. She saw me wrapping a cover on a new title by Nora Roberts. She pointed her walking cane at the book and she almost spat:  ‘Nora Roberts? I don’t like her! Too much sex in her books. Oh, and don’t I know it? I read them all! Put my name down for this one, dear, I want to know what she is up to this time!’ I admired myself, for not starting to laugh until after she left!

DSC_7811[1]

Och, en dan moet ik verhaal nog vertellen: Over dat vreselijk oude vrouwtje, ze leek minstens 100 jaar oud. Ze zag dat ik een nieuw boek van Nora Roberts van een kaft voorzag. Ze wees ernaar met haar wandelstok en kraakte: ‘Nora Roberts? Die mag ik niet! Teveel sex in haar boeken. Oh, en of ik dat niet weet? Ik heb ze allemaal gelezen! Reserveer het voor mij, wil je lieverd, ik moet weten wat ze nu weer uithaalt!’ Ik was trots op mezelf dat ik niet eerder in lachen uitbarstte nadat ze was vertrokken.

My favorite genre is a Cozy Read and I would define that as follow: these books are written with total rest and relaxation in mind. The mysterious/secret past of the heroines often form the plot. If there are crimes, they are clean and clever. Solving them is a playful game that sharpens the mind. If the setting is period than interesting facts are embroidered into the story. The sceneries and interiors are described well and mostly pleasant,  though not necessary luxurious. The characters are strong and of a positive and problem solving nature. The dialogues detailed and lively. Of course a happy ending romance should be part of the story and a little magic is a bonus.

Who agrees?

DSC_7456

Mijn favoriete genre is de Cozy Read en ik weet niet zeker hoe dat te vertalen in t Nederlands: Knusse Boek? Maar ik zou t als volgt willen omschrijven: deze boeken zijn geschreven met als doel t geven van totale ontspanning en rust. Het mysterieuze/geheime verleden van de heldinnen vormen vaak de plot. Als er misdaden worden gepleegd, dan zijn die ordelijk en geslepen van aard. T oplossen is een speels gebeuren dat de brein op scherp zet. Grijpt de setting terug naar een bepaalde periode dan worden interessante feiten vaak verweven in t verhaal. De omgeving en interieurs worden goed omschreven en zijn meestal plezierig maar niet noodzakelijk luxueus. De hoofdpersonen zijn sterk van karakter, positief en probleem oplossend van nature. De dialogen zijn gedetailleerd en levendig. Natuurlijk is een happy ending romance deel van t verhaal en een beetje magie is een bonus.

Mee eens?

More tomorrow!

Meer morgen!

Love and Liefs, Johanna.