I Learn to Knit

‘There is practically no activity that cannot be enhanced or replaced by knitting, if you really want to get obsessive about it.’

― Stephanie Pearl-McPhee, At Knit’s End: Meditations for Women Who Knit Too Much

Ha, make yourself some tea again, I have a little story to tell.

DSC_7961

Ha, neem een kopje thee, ik heb een leuk verhaal.

A  few months ago, I told the story about my poor motor skills when I was a little girl and the lovely teacher who helped me overcome it and the good effect it had on my entire life.

DSC_7952

Een paar maanden geleden, schreef ik over mijn wat trage motoriek toen ik een klein meisje was en de aardige juf die me daar mee hielp en welk effect dat had voor mijn leven in t algemeen.

So when I finally was able to knit, this little book helped me further. The Dutch title means; ” I learn to knit’. Well not this copy shown here. Mine was an ‘oldie’ from my older sisters and it was missing its cover all ready.

DSC_8792

Dus toen ik eindelijk kon breien, hielp dit kleine boekje me verder.  Nou niet precies dit boekje want de mijne was een tweedehandsje van mijn zusters en de omlag was er al af.

But I loved it: the lively illustrations and the delightful cozy stories about a mom who teaches her children about wool and yarn. I read it over and over again and knitted all the patterns but one: ‘Spits, the dog”  When I was ready for Spits, the book went missing during a move. I was really a bit sad about it!

DSC_8794

Maar ik vond t geweldig: de vrolijke illustraties en de gezellige verhaaltjes van zo’n moeder die haar kinderen alles uitlegt over wol en garen. Ik las t keer op keer en breide alle patronen op 1 na: ‘Spits, de hond’. Toen ik aan Spits toe was, raakte t boekje zoek tijdens een verhuizing. Ik was er sneu van!

Than a couple a years ago, I saw the book on this Dutch blog. I contacted that lady for a copy of the pattern of Spits. Well, the incredible kind woman simply send me the whole book! I was so touched. And since  this one had a cover, I noticed it said part 1, so there must be more!Whenever, I went to The Netherlands afterwards, I would always hop in a few thrift stores, hoping to find more parts of ‘I learn to knit’.

DSC_8795

Toen zag ik t boekje een paar jaar geleden op deze blog en mailde de aardige mevrouw met t verzoek voor een kopie van t patroon van Spits. Nou ze stuurde me zomaar t hele boekje toe! En omdat deze wel een omslag heeft, zag ik dat het om deel 1 ging, dus er waren meer! Daarna, als ik in Nederland op bezoek was, wipte ik altijd in een paar kringloopwinkels binnen met de hoop die boekjes te vinden.

And then I posted this photo. One of my dear Dutch friends emailed me right away, she recognized the little book.  Her mother had been a teacher and had used them in her classes. There were two more parts. We exchanged stories and memories, ha such good emails. My friend said, she would keep an eye on the Dutch craiglist and find the two other parts for me.

DSC_8614

En toen plaatste ik deze foto. En een van mijn lieve vriendinnen in Nederland emailde gelijk. Een feest van herkenning want haar moeder, die lerares was geweest, had deze boekjes voor haar lessen gebruikt. Er waren dus nog twee delen. We wisselden verhalen en herinneringen uit, ha, zulke goede emails! Mijn vriendin zei, dat ze op marktplaats zou snuffelen voor de andere twee deeltjes.

Well, how surprised I was to find them in my mailbox only a couple weeks later!And I am having so much fun with it! The other two parts are equally beautiful and cheerful.

DSC_8796

Nou, wat een verrassing was dat om ze zomaar in mijn postbus aan te treffen, slechts een paar weken later! En ik heb er zoveel plezier mee! Deze twee deeltjes zijn net zo gezellig en vrolijk.

Ah, as Jane Austen said: ” Important nothings…” but it means a lot to me;0)

And again many thanks to a very kind friend in The Netherlands!

DSC_8790

Ah, zoals Jane Austen zei: ‘ Belangrijke niemendalletjes…’ maar t betekent veel voor mij ;0)

Dus nog es: Hartelijk dank naar de bijzonder aardige vriendin uit Nederland!

Love and Liefs, Johanna

 

Advertisements

Ohio History Center

It is about time to explore America and specifically Ohio a little further. So the love of my life and I took a day of , and went to the Ohio History Center in Columbus.

DSC_1110

Het wordt tijd om Amerika en in t bijzonder Ohio verder te ontdekken. Dus de liefde van mijn leven en ik namen een dagje vrij en gingen naar het Ohio History Center in Columbus.

We learned so much about the archeology,  history ,climate and so much more of Ohio. The building is beautiful, the exhibits fun and educational. And , oh joy, there is a complete  skeleton of a mammoth.

DSC_1116

We leerden heel veel over de archeologie, geschiedenis , klimaat en nog veel meer van Ohio. Het gebouw is prachtig, de tentoonstellingen plezierig en educatief. En, oh jubel, er is een compleet skelet van een mammoet.

But the most fun was the exhibit  ‘Building the American Dream’ , about life in Ohio in the fifties. We were thrilled since we are fascinated by this period. The Post War energy translated in cool design, so new and colorful and often a bit whimsical as well.

DSC_1095   DSC_1105

Maar t leukste was de tentoonstelling over ‘Bouwen aan de Amerikaanse Droom’ over t leven in Ohio in de jaren vijftig. We waren opgetogen want we zijn erg gefascineerd door deze periode. De na-oorlogse energie vertaalt  in cool design, zo nieuw, kleurrijk en vaak geestig ook.

Highlight is the complete set up of a Lustron home. A prefab fifties bungalow, all made out of metal. One of the solutions for the housing shortage of the time. Unfortunately, the Lustrom company went broke prematurely, due to insolvable technical problems.

DSC_1100  DSC_1098

Hoogtepunt is een compleet Lustron huis. Een kant en klaar bouwpakket voor een bungalow, geheel uit metaal. Een van de oplossingen voor t huizen tekort van die tijd. Jammer genoeg, ging het Lustrom bedrijf voortijdig failliet als gevolg van onoplosbare technische problemen.

A Lustrom is quite small and it was crowded, so only some detail photo’s to enjoy. A lot of these items you will find in our home too but I would be chuffed to bits  if I would find that lamp! ( the love of my life just shivered a bit at the idea ;0))

DSC_1091  DSC_1094

Een Lustron is nogal klein en t was druk dus alleen mooie details foto’s. Veel van deze spulletjes kun je ook in ons huis aantreffen maar ik zou wel  erg in mijn nopjes zijn als ik deze lamp zou vinden! (de liefde van mijn leven huiverde een beetje bij t idee;0))

Love and Liefs, Johanna.

 

About Fossils and Books

‘Some day you will be old enough to start reading fairy tales again.’

― C.S. Lewis

So I am sure there must be some explanation why I am fond of pre-history without feeling the need for in-depth study. However, I will not put any energy in that. I simply love fossils and looking at  illustrations of pre-historic times, preferably the vintage ones.

DSC_8698

Dus er zal wel een reden zijn waarom ik een voorliefde heb voor pre-historie zonder dat ik me geroepen voel tot een degelijke studie. Maar goed, daar ga ik me t hoofd ook niet over breken. Ik hou simpelweg van fossielen en van t kijken naar illustraties van pre-historie, bij voorkeur oudere.

 DSC_7463

To me it is so magical : strange and wondrous ocean life, enormous dinosaurs and mastodons,  the Wooly Mammoth being my favorite. Finding a fossil and realizing you are the first to see an echo of life, millions years old.

DSC_8688

Ik vind t allemaal zo magisch: vreemd en wonderlijk oceaanleven, enorme dinosauriërs en mastodonten, met als favoriet de wolharige mammoet. Het vinden van een fossiel en je dan realiseren dat jij als eerste kijkt naar een echo van leven, miljoenen jaren terug.

 And I think they are beautiful. We have found them in England, France and Germany. And now, Ohio is good place for fossils too. Found these in a little river when we went on a hike. I came home covered in mud, with a heavy backpack and a big smile!

DSC_8694

En ik vind ze zo mooi. We hebben ze in Engeland, Frankrijk en Duitsland gevonden.  En nu blijkt dat Ohio ook een goede plek voor fossielen is.  Ik vond deze in een riviertje tijdens een hike. Ik kwam onder de modder, met een zware rugzak en een brede glimlach thuis!

I am going to have another cup of tea and day dream a little more ;0)

DSC_8700

Ik ga nog een kopje thee drinken en wat verder dagdromen ;0)

Love and Liefs, Johanna.

 

Book Review: The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society.

“I am to cover the philosophical side of the debate and so far my only thought is that reading keeps you from going gaga.”

―  The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society

Author: Mary Ann Shaffer and Annie Barrows

Publication Date: May, 2009

ISBN: 978-0385341004

In 1946,writer Juliet Ashton starts correspondence with the members of the Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society, founded during World War II.  Juliet is intrigued by the history of the German occupation of Guernsey, about the terrible deprivation but also by determined spirit of the islanders.

A close friendship develops and Juliet even ends up spending the summer on Guernsey.

The story is written in epistolary style, and not only tells the sad history of World War II but also how the Islanders pick up their lives after the war. There is horror and grief but also witty cleverness, friendship, romance and humor.

This book is wonderful and even better as an audiobook, read so beautifully by a team of great voice actors.

In 1946, begint schrijver Juliet Ashton een briefwisseling met de leden van de

Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society, opgericht gedurende de tweede Wereldoorlog. Juliet is gefascineerd door de geschiedenis van de Duitse bezetting van Guernsey, door de verschrikkelijke ontberingen maar ook door het vastbesloten doorzettingsvermogen van de eilanders.

Er ontstaat een warme vriendschap en Juliet gaat zelfs de zomer doorbrengen op Guernsey.

Het verhaal is in briefstijl geschreven en vertelt niet alleen de trieste geschiedenis van de tweede wereldoorlog maar ook hoe de eilanders hun leven weer oppikken na de oorlog. Er is afschuw en verdriet maar ook geestige slimmigheid, vriendschap, romantiek en humor.

Dit is een prachtig boek en zelfs nog beter als je er naar luistert in de Engelse versie,  zo mooi voorgelezen door een team van de beste Engelse stemmen acteurs.

Dit boek is vertaald onder de titel :’Het Literaire Aardappelschiltaart Genootschap Van Guernsey’.

Love and Liefs, Johanna.

 

Glorious Sharon Woods

How was your weekend?

DSC_8467

Hoe was jullie weekend?

What an excellent weekend  we had!  Despite the fact our oldest son returned to Canada again after such a pleasant visit visit of more than a week.  The weather , especially on Saturday, was fine: meals outside on the patio and enjoying those birds!  We unpacked some more boxes, hung a few paintings and pictures and admired that with satisfaction. I have an mesmerizing book to read ( the Winter Circus) and my knitting is making progress despite the warm weather…

DSC_8465

We hadden een prima weekend! Ondanks dat onze oudste zoon weer terug keerde naar Canada na een gezellig bezoek van een week. Het weer, speciaal op zaterdag, was heerlijk. Dus lekker buiten eten en genieten van die vogels. We pakten nog eens wat dozen uit en hingen eens wat schilderijen op en waren zeer tevreden met t resultaat. Ik heb een betoverend boek ( Het Winter Circus) en ondanks t warme weer, schiet mijn breien ook op…

But best of all we had a good walk in ‘our’ new park, Sharon Woods, only 10 minutes away from our house.  These  photo’s are made in the Gorge Trail, a short trail but easy to combine with the other trails.  It is a little gem, with waterfalls and beautiful plants and trees.

DSC_0898

Maar het leukste was wel een lekkere wandeling in ‘ons’ nieuwe park Sharon Woods, slechts 10 minuten van ons huis. Deze foto’s zijn gemaakt op t zgn Gorge Trail , een korte wandeling maar gemakkelijk te combineren met andere wandelpaden. Het is een juweeltje met watervalletjes en prachtige bomen en andere planten.

It is also informed us that Sharon Woods was an ocean 140 million years ago and then slowly land and forest was formed, nice and warm like the jungle. Until 1.8 million years ago the ice age started and giant glaciers changed all again. Making way for giant herds of Mammoths and other big animals like beavers of 300 pounds. I like that idea of big icy plains of snow and roaming Mammoths, always had a fondness for those furry giants. Wonder if you could knit from their wool?

DSC_0892

Erg informatief ook: we weten nu dat Sharon Woods 140 miljoen jaar geleden een oceaan was en daarna langzamerhand veranderde in land en bos, lekker warm als de jungle. En dan 1.8 miljoen jaar geleden veranderde alles weer door de ijstijd. Die zorgde voor grote ijsvlakten waar kudde mammoeten rond zwerfden en andere reusachtige dieren zoals bevers van 150 kilo. Het idee van die kuddes mammoeten vind ik erg leuk, ik heb altijd al een zwakke plek voor die harige reuzen gehad. Ik vraag me af of je had kunnen breien van hun wol?

DSC_0882

Than we got startled by some serious scuffling in the bushes…what, still a mammoth hanging around?? But no, it was only a velociraptor who had lost its way. If you see a sad child looking for its raptor: its waiting at the first bridge in the Gorge Trail at Sharon Woods.

DSC_0890

Toen schrokken we op van heftig gerommel in de struiken…wat, nog steeds een rondwarende mammoet? Ach, nee, t was alleen maar een velociraptor die de weg kwijt was. Mocht je een treurig kindje zien, zoekend naar zijn raptor: hij staat te wachten bij de eerste brug in de Gorge Trail in Sharon Woods.

Love and Liefs, Johanna.

Book Review: Frankenstein;or, the Modern Prometheus

“I ought to be thy Adam, but I am rather the fallen angel…”

―’the Monster’ in Frankenstein; or, The Modern Prometheus.

Author: Mary Shelley

First published: 1818

ISBN: 978-161 3823 484

I confess , I am a bit of a lazy reader. I re-read books over and over and I like cozy reads. And really, nothing wrong with that! However, from time to time I need to be challenged. So I became a member of a wonderful book club at the local library. I have met these great women a few times now and I am ever so pleased with them and hopefully they with me;o)

This time, to my surprise, ‘Frankenstein’ was on the menu. Of course, I read it dutifully at high school and I guess most of us know the story  about the eccentric scientist Victor Frankenstein, who creates a monster in an effort to recreate life, in a terrifying scientific experiment. He gets the scare of his lifetime and backs away. Only when the love of his life is murdered by the creature, he takes responsibility and decides to end what he has started by finding his creature and kill it.

I was actually surprised to find how well written the book is, the story is still captivating and genuinely scary and sad. I also was surprised to find,  Mary Shelley was only 19 when she started to write ‘Frankenstein’ and how unusual her life actually was.  Another ‘fun fact’, brought to my attention by my bookworm sons, ‘Frankenstein’ is considered the first science fiction novel due to the use of plausible but non existing technology that changes the characters and events of the story. Ha, I did not know that!

Ja ik beken, ik ben een beetje een luie leester. Ik her-lees boeken eindeloos and hou van gezellige, knusse boeken. Nouja, daar is helemaal niks mis mee! Maar zo nu en dan moet ik toch eens opgepord worden. Dus werd ik lid van de fantastische leesclub in de plaatselijke bieb. Ik heb deze geweldige vrouwen nu een paar keer ontmoet en ik ben in mijn nopjes met hun en hopelijk zij met mij;o)

Deze keer stond,tot mijn verrassing, ‘Frankenstein’ op t menu. Natuurlijk was t verplicht leesvoer op de middelbare school en ik denk dat iedereen t verhaal wel kent over de excentrieke wetenschapper Victor Frankenstein, die een monster creëert in een poging menselijk leven te scheppen, in een afschrikwekkend experiment. Hij wordt doodsbang en vlucht. Pas wanneer de liefde van zijn leven door t monster wordt gedood, neemt hij de verantwoordelijkheid op zich en beslist hij een einde te maken aan wat hij is begonnen door t wezen op te sporen en te doden.

Ik was eigenlijk verrast hoe goed t boek geschreven is, het verhaal is nog steeds intrigerend en erg griezelig en treurig. Ik was ook verrast te ontdekken dat Mary Shelley nog maar 19 was toen zij t boek begon te schrijven en hoe uitzonderlijk haar leven was. Een ander interessant feit, opgemerkt door boekenwurmen van zonen, is dat ‘Frankenstein’ wordt gezien als t eerste echte science fiction boek door t gebruik van aannemelijke maar niet bestaande technologie dat verandering brengt in de hoofdkarakters en wendingen in t verhaal teweeg brengt. Ha, dat wist ik niet!

Love and Liefs, Johanna.

Book Review : The 100-Year-Old Man Who Climbed Out The Window And Disappeared –

-I’ve been thinking, said Allen. -What,said Staling angrily. -Why don’t you shave off that mustache? With that dinner was over, because the interpreter fainted.

From: The 100-Year-Old Man Who Climbed Out The Window And Disappeared

Author: Jonas Jonasson

Publication date:  September,2012

ISBN: 978-1-4013-2464-3

When I started reading this novel, I wasn’t sure where the story was going, after finishing the first chapter. Howeve, I try to follow the request of the great writer Umberto Eco, to give each book a chance of three chapters. I was glad I did that again: all of a sudden I started smiling and than the first laugh-out-loud-moment came, followed by many more. Safe this book for a holiday or flu-in-bed: once you are ‘in the story’, you will be unable to put it down.

It is impossible to make a short resume. The story involves the complete biography of the 100-year-old man, the world history, a motorcycle gang, a thief, two brothers, a red haired woman, a dog and an elephant and it all makes sense.

An absolute masterpiece!

Toen ik dit boek begon te lezen, had ik na t eerste hoofdstuk geen idee welke richting dit verhaal zou gaan. Maar ik probeer altijd aan t verzoek van de grootse schrijver Umberto Eco te voldoen en een boek een kans te geven van drie hoofdstukken. Blij dat ik dat weer deed: opeens verscheen er een glimlach, gevolgd door menig schaterlach moment. Bewaar dit boek voor een vakantie of griep-in-bed: als je een keer in t verhaal zit, kun je t boek niet meer wegleggen.

Het is onmogelijk om t verhaal in t kort te vertellen. Het verhaal omhelst de complete biografie van de 100-jaar-oude man, de wereld geschiedenis, een motorbende, een dief, twee broers, een roodharige vrouw,een hond en een olifant and t klopt allemaal.

Een absoluut meesterwerk!

Het boek is vertaald in het Nederlands onder de titel: ‘De 100 jaar oude man die uit het raam klom en verdween.’

Love and Liefs,Johanna.