The Beauty of Nature

Man, the world can be so beautiful. From time to time, you have to stop and stare!

DSC_1374

Man, zo mooi als de wereld kan zijn. Daar moet je soms even bij stilstaan!

DSC_1042

DSC_1353

DSC_1383

DSC_1352

Love and Liefs, Johanna.

Advertisements

Monday Morning Commute ♬♬♬

When we moved from Canada to America last December, it meant the end of my job at the local libraries. Although, I really liked it, I did not hesitate for a sec when the love of life got ‘the offer he could not refuse.’ and proposed the move. And indeed, it was a good decision, we love living here.

DSC_8299

Toen we van Canada naar Amerika verhuisden afgelopen december, betekende dat t einde van mijn baan in de lokale bibliotheek. Hoewel ik t werk erg leuk vond, twijfelde ik toch geen moment toen de liefde van mij leven ‘t aanbod kreeg dat hij niet kon weigeren’ en voorstelde om te verhuizen. En werkelijk, t was een goed besluit, want t is heerlijk wonen hier.

DSC_8432

I started working at the age of 16 and nor my studies or career made any logical sense. I had serious jobs as a RN and Child therapist where I put my heart and soul in. Studied languages for a while, had quaint jobs like doll maker (a great success but not profitable) and Heritage Dutch language instructor (fun but definitely not cut out to be a teacher) or horrible jobs as a telemarketer (only for three weeks and I do apologize to the whole universe for that). And there were more jobs…

DSC_8428

Ik ben begonnen met werken toen ik 16 was en noch in mijn carriere of studies zat enige logica. Ik had serieuze banen in de gezondheidszorg waar ik hart en ziel in stopte. Ik studerende talen voor een tijdje, had gekke baantjes als poppenmaker (succesvol maar niet winstgevend) of lerares ‘Hollands voor emigranten’ in Canada (grappig maar ik ben echt niet voor juf in de wieg gelegd) of nare baantjes als telemarketier (voor 3 weken en ik bied t hele universum mijn excuses aan) En dat zijn nog niet alle baantjes…

The love of my live is happy that at least, I am consistent in my choice of husband!

(Ha, easy, he is incredible!)

DSC_8426

So every Monday morning the workweek starts, with him driving of to work, energetic and full of plans as usual. And Charley and I are of in my little car. For 10 minutes, we join the heavy commuters traffic of Cincinnati on the highway that separates our little division from this beautiful park.

DSC_8435

De liefde van mijn leven is blij dat ik tenminste consequent ben in de keuze van echtgenoot. (Ha, makkie, hij is geweldig!)

Dus elke maandagmorgen begint de werkweek, met hem bruisend van energie en vol plannen op weg naar t werk. En Charley en ik stappen even later in mijn kleine autootje. Voor 10 minuten begeven we ons in t drukke forensen verkeer van Cincinnati, op de snelweg die ons buurtje scheidt van dit prachtige park.

DSC_8301

And yes, I still feel guilty when I see so many pale, grumpy faces and me, singing along with the radio with a happy dog in the back. When I do see a cheerful commuter I always have the urge to wave!

DSC_8455

En ja hoor, ik voel me nog steeds schuldig als ik al die bleke wat chagrijnige gezichten zie, terwijl ik zit mee te zingen met de radio, met een blije hond achterin. Als ik een vrolijke forens zie, moet ik me beheersen om niet even te zwaaien.

So for all the Monday Morning commuters, here is Kate Bush with the ultimate song for in the car ♬♬♬

Dus voor alle Maandag Morgen forensen, hier is Kate Bush met t ultieme liedje voor in de auto ♬♬♬

Love and Liefs, Johanna

ps Thank you Judith for the  ♬♬♬

Ps  Dankjewel Judith voor de  ♬♬♬

Into the Woods

Had a great weekend with good hikes and apple pie. How was your weekend?

Heb een gezellig weekend gehad met fijne hikes en appeltaart. Hoe was jouw weekend?

DSC_0974

‘When you see someone putting on his Big Boots, you can be pretty sure that an Adventure is going to happen.’

― A.A. Milne, Winnie-the-Pooh

DSC_0980

‘Don’t underestimate the value of Doing Nothing, of just going along, listening to all the things you can’t hear, and not bothering.’

― A.A. Milne

DSC_1062

‘Rivers know this: there is no hurry. We shall get there some day.’

― A.A. Milne, Winnie-the-Pooh

DSC_1037 (yes..that is snake skin)

‘Always watch where you are going. Otherwise, you may step on a piece of the Forest that was left out by mistake.’

― A.A. Milne

DSC_0993

‘Pay attention to where you are going because without meaning you might get nowhere.’

― A.A. Milne

DSC_8720

‘Cut my pie into four pieces, I don’t think I could eat eight.’

― Yogi Berra

Love and Liefs, Johanna

 

About Fossils and Books

‘Some day you will be old enough to start reading fairy tales again.’

― C.S. Lewis

So I am sure there must be some explanation why I am fond of pre-history without feeling the need for in-depth study. However, I will not put any energy in that. I simply love fossils and looking at  illustrations of pre-historic times, preferably the vintage ones.

DSC_8698

Dus er zal wel een reden zijn waarom ik een voorliefde heb voor pre-historie zonder dat ik me geroepen voel tot een degelijke studie. Maar goed, daar ga ik me t hoofd ook niet over breken. Ik hou simpelweg van fossielen en van t kijken naar illustraties van pre-historie, bij voorkeur oudere.

 DSC_7463

To me it is so magical : strange and wondrous ocean life, enormous dinosaurs and mastodons,  the Wooly Mammoth being my favorite. Finding a fossil and realizing you are the first to see an echo of life, millions years old.

DSC_8688

Ik vind t allemaal zo magisch: vreemd en wonderlijk oceaanleven, enorme dinosauriërs en mastodonten, met als favoriet de wolharige mammoet. Het vinden van een fossiel en je dan realiseren dat jij als eerste kijkt naar een echo van leven, miljoenen jaren terug.

 And I think they are beautiful. We have found them in England, France and Germany. And now, Ohio is good place for fossils too. Found these in a little river when we went on a hike. I came home covered in mud, with a heavy backpack and a big smile!

DSC_8694

En ik vind ze zo mooi. We hebben ze in Engeland, Frankrijk en Duitsland gevonden.  En nu blijkt dat Ohio ook een goede plek voor fossielen is.  Ik vond deze in een riviertje tijdens een hike. Ik kwam onder de modder, met een zware rugzak en een brede glimlach thuis!

I am going to have another cup of tea and day dream a little more ;0)

DSC_8700

Ik ga nog een kopje thee drinken en wat verder dagdromen ;0)

Love and Liefs, Johanna.

 

Preparing for Winter, Part II

Don’t judge each day by the harvest you reap but by the seeds that you plant.

-Robert Louis Stevenson

The other day I mentioned how every season already shows signs for the next one. Well summer in Ohio has peaked. The flowers are slowing down and the green leaved look a little tired.

DSC_8423

Laatst merkte ik op dat elke seizoen al de tekenen voor t volgende laat zien. Nou de zomer in Ohio heeft zijn hoogtepunt bereikt. De bloemen bloeien minder uitbundig en het groen ziet er wat vermoeid uit.

A couple more weeks and fall will start.

DSC_8422

Nog een paar weken en de herfst gaat beginnen.

I see the signs everywhere. Mother Nature always has beauty to show.

DSC_8425

Ik zie de tekenen overal. Moeder Natuur laat altijd  wat moois zien.

Love and liefs, Johanna.

 

More Important Nothings

Well, that lovely weather was not to be  entirely: we got caught in the rain when hiking on Saturday morning. Charley dog took that as a personal insult but became a little happier again when she could nap in the sunshine.(Safely from behind the living room window.)

DSC_7470

Nou, dat lekkere weer kwam zaterdag niet helemaal uit: we kregen een dikke bui over ons heen midden in de bossen. Charley dog vatte dat persoonlijk op en was diep beledigd. Ze werd wat blijer na een dutje in t zonnetje (veilig vanachter t raam in de woonkamer).

Kept on eating from these cherries: so incredible sweet and juicy. And the roses were on sale: 12 for 6 dollars. I think that makes them even prettier;0)

DSC_8500

Bleef maar snoepen van deze kersen: ongelooflijk zoet en sappig. En de rozen waren in de aanbieding: 12 voor 6 dollars. Daardoor zien ze er nog fraaier uit;0)

Finally bought this wall rack for post cards! Wanted one for a long time.I love postcards and they sort of wandered through the house. Now they have there own place where they are cherished and admired.

DSC_8503

Eindelijk dit rekje gekocht voor ansichtkaarten! Dat wilde ik al heel lang. Ik ben dol op ansichten en ze zwierven maar wat door t huis.Nu hebben ze een eigen plekje waar ze kunnen worden gekoesterd en bewonderd.

With my workroom in order and all my craft stuff unpacked again, there is a flurry of activities going on. Did some embroidery and made new potholders for my new kitchen.

DSC_8589  DSC_8595

En nu mijn wekkamer weer op orde is en alle dozen met handwerkspul zijn uitgepakt, snort het van activiteiten daar.  Heb wat geborduurd en gezellige pannelappen gemaakt voor de nieuwe keuken.

And husband and I finished the dining room! New dining room chairs should arrive in 2 weeks…

DSC_8598    DSC_8600   DSC_8601

En Lief en ik hebben de eetkamer afgemaakt! Nieuwe eetkamerstoelen arriveren hopelijk in 2 weken…

Love and Liefs, Johanna

Glorious Sharon Woods

How was your weekend?

DSC_8467

Hoe was jullie weekend?

What an excellent weekend  we had!  Despite the fact our oldest son returned to Canada again after such a pleasant visit visit of more than a week.  The weather , especially on Saturday, was fine: meals outside on the patio and enjoying those birds!  We unpacked some more boxes, hung a few paintings and pictures and admired that with satisfaction. I have an mesmerizing book to read ( the Winter Circus) and my knitting is making progress despite the warm weather…

DSC_8465

We hadden een prima weekend! Ondanks dat onze oudste zoon weer terug keerde naar Canada na een gezellig bezoek van een week. Het weer, speciaal op zaterdag, was heerlijk. Dus lekker buiten eten en genieten van die vogels. We pakten nog eens wat dozen uit en hingen eens wat schilderijen op en waren zeer tevreden met t resultaat. Ik heb een betoverend boek ( Het Winter Circus) en ondanks t warme weer, schiet mijn breien ook op…

But best of all we had a good walk in ‘our’ new park, Sharon Woods, only 10 minutes away from our house.  These  photo’s are made in the Gorge Trail, a short trail but easy to combine with the other trails.  It is a little gem, with waterfalls and beautiful plants and trees.

DSC_0898

Maar het leukste was wel een lekkere wandeling in ‘ons’ nieuwe park Sharon Woods, slechts 10 minuten van ons huis. Deze foto’s zijn gemaakt op t zgn Gorge Trail , een korte wandeling maar gemakkelijk te combineren met andere wandelpaden. Het is een juweeltje met watervalletjes en prachtige bomen en andere planten.

It is also informed us that Sharon Woods was an ocean 140 million years ago and then slowly land and forest was formed, nice and warm like the jungle. Until 1.8 million years ago the ice age started and giant glaciers changed all again. Making way for giant herds of Mammoths and other big animals like beavers of 300 pounds. I like that idea of big icy plains of snow and roaming Mammoths, always had a fondness for those furry giants. Wonder if you could knit from their wool?

DSC_0892

Erg informatief ook: we weten nu dat Sharon Woods 140 miljoen jaar geleden een oceaan was en daarna langzamerhand veranderde in land en bos, lekker warm als de jungle. En dan 1.8 miljoen jaar geleden veranderde alles weer door de ijstijd. Die zorgde voor grote ijsvlakten waar kudde mammoeten rond zwerfden en andere reusachtige dieren zoals bevers van 150 kilo. Het idee van die kuddes mammoeten vind ik erg leuk, ik heb altijd al een zwakke plek voor die harige reuzen gehad. Ik vraag me af of je had kunnen breien van hun wol?

DSC_0882

Than we got startled by some serious scuffling in the bushes…what, still a mammoth hanging around?? But no, it was only a velociraptor who had lost its way. If you see a sad child looking for its raptor: its waiting at the first bridge in the Gorge Trail at Sharon Woods.

DSC_0890

Toen schrokken we op van heftig gerommel in de struiken…wat, nog steeds een rondwarende mammoet? Ach, nee, t was alleen maar een velociraptor die de weg kwijt was. Mocht je een treurig kindje zien, zoekend naar zijn raptor: hij staat te wachten bij de eerste brug in de Gorge Trail in Sharon Woods.

Love and Liefs, Johanna.